Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2010

18/03/2010, Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός της ΔΕΥΑΧ για την προμήθεια φορτηγού μεταφοράς κάδων

19.03.2010 | Ώρα δημοσίευσης: 11:03

Ο Πρόεδρος τους Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με αξιολόγηση προσφορών, προϋπολογισμού 185.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), για την προμήθεια φορτηγού μεταφοράς κάδων ιλύος και τεσσάρων κάδων ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων. Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. την 14η Απριλίου 2010 και ώρα 13.00 μ.μ. (λήξη κατάθεσης προσφορών). Προσφορές γίνονται δεκτές και με ταχυδρομείο αρκεί να έχουν έλθει επί αποδείξει στα γραφεία μας μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Η χρηματοδότηση της προμήθειας γίνεται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / Εθνικοί Πόροι. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί κατασκευαστές ή αναγνωρισμένοι αντιπρόσωποι για το δημοπρατούμενο αντικείμενο. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 3.700 €. Προθεσμία παράδοσης: 150 ημερολογιακές ημέρες. Πληρωμή μετά από 95 ημέρες από την υποβολή του τιμολογίου. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης παρέχονται από την κα Βλησίδη (τηλ.: