Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2010

17/09/2010, Ανοικτός Διαγωνισμός, για την «Προμήθεια υλικών για το έργο Συντήρηση Ξύλινων κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους»

16.09.2010 | Ώρα δημοσίευσης: 02:09

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων Προκηρύσσει Πρόχειρο Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια υλικών για το έργο Συντήρηση Ξύλινων κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00€ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2010 ημέρα Τετάρτη, στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων, Γρηγορίου Ε΄50 και Κ. Σφακιανάκη Χανιά, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασίας. Ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 10.00 π.μ. και ώρα λήξεως παραλαβής προσφορών η 10.30 π.μ.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές που είναι έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών με κοινή προσφορά.

         Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 5% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των ομάδων ή της ομάδας συμμετοχής.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ 3 (τρεις) μήνες τουλάχιστον από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 της απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών 11389/8-3-93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ΕΚΠΟΤΑ.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 28213-41718, κατά τις εργάσιμες ημέρες. και ώρες, όπως επίσης και από την ιστοσελίδα του Δήμου μας www.chania.gr.

Αναλυτικά η προκήρυξη

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ενδεικτικός προϋπολογισμός