Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2010 | 06/05/2010 09:05

06/05/10, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Για Ανάθεση Εργασίας Καταχώρισης Τίτλων Βιβλίων & Περιοδικών Της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων στο Πρόγραμμα ΑΒΕΚΤ 5.5

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

               Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την  «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΒΕΚΤ 5.5» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 18 Μαΐου 2010 ημέρα Τρίτη και από ώρα 9,30 έως 10,00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στα Γραφεία του Δήμου Χανίων (Οδός Κυδωνίας 29) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού. Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως. Δεν γίνονται δεκτές οι προσφορές που έχουν κατατεθεί στο Ταχυδρομείο

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Δεκτοί στο διαγωνισμό είναι :

Α)Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών  που υποβάλλουν κοινή προσφορά

που ασκούν μέσα στην χώρα ή έξω από αυτήν επάγγελμα, που είναι σχετικό με το αντικείμενο της εργασίας , το τρέχον έτος του διαγωνισμού.

Β)Οι αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή Νομικών προσώπων

Γ)Οι συνεταιρισμοί από αυτούς που εδρεύουν στο εσωτερικό της χώρας

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη  στο Γραφείο Προμηθειών 2821341681 ή από το website του Δήμου Χανίων www.chania.gr

Αρχεία

  1. τιμολόγιο προσφοράς
  2. τεχνική περιγαφή
  3. συγγραφή υποχρεώσεων
  4. Αναλυτικά η προκήρυξη