Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 10/10/2011 08:10

10/10/2011, Προμήθεια αρδευτικών υλικών, με απευθείας ανάθεση

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Προμήθεια αρδευτικών υλικών,  με απευθείας ανάθεση.

 

Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

   1.  Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

   2.  Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

   3.  Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ. ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) ΕΚΠΟΤΑ & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

   4.  Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

   5.  Τις σχετικές διατάξεις του N.1418/84, του Π.Δ. 609/1985 και του Π.Δ. 171/1987.

   6.  Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2011 που προβλέπει πίστωση 24.000,00€ στον Κ.Α. 35-7312.001 για Επισκευές και Επεκτάσεις συστημάτων άρδευσης για τις ανάγκες του  Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

   7.  Την υπ’ αρ. 545/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της μελέτης του έργου «επισκευή και επέκταση συστημάτων άρδευσης» προϋπολογισμού 22.000,00 με ΦΠΑ, η εκτέλεση  του με αυτεπιστασία και η προμήθεια των υλικών με απευθείας ανάθεση.  

   8.  Την υπ’ αρ. 615/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 11.000,00 € του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 35-7312.001.

   9.  Την υπ’ αρ. 82459/28-09-2011 εισήγηση του Τμήματος Πρασίνου και Περιβάλλοντος.

10.  Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

11. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  

 

Τη διενέργεια προμήθειας αρδευτικών υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, προϋπολογισμού 8.489,21€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

 

Οι Τεχνικές προδιαγραφές και ο  αναλυτικός προϋπολογισμός  περιλαμβάνονται στο αρχείο «Τεχνικές προδιαγραφές -Προϋπολογισμός »

 

 Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73100, το αργότερο μέχρι 10/10/2011 και μέχρι 13:00 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια αρδευτικών υλικών».