Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011

01/07/2011, Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού του Δήμου Χανίων προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος

01.07.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 11:07

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2971/2001 και  του Π.Δ  270/81,

Β) Τις διατάξεις της ΚΥΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009,

Γ) Τον κανονισμό διαχείρισης παραλιών της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας του Δήμου Χανίων ο οποίος βρίσκεται σε ισχύ,

Δ) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010,

Ε) Την  υπ’ αριθ. 360/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤ) Την υπ’ αριθ. 418/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Ζ) Την υπ’ αριθ. 457/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Η) Την υπ’αρ.1/03-01-2011  απόφαση Δημάρχου Χανίων περί Ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Χανίων κ. Πρωτοπαπαδάκη Κωνσταντίνο

 

ΕΠΑΝΑΠροκηρύσσει

Δημόσια ανοικτή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού του Δήμου Χανίων προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως τοποθέτηση ομπρελών, καθισμάτων θαλάσσης), για την τουριστική περίοδο 2011, εφόσον τηρηθούν απολύτως όλοι οι όροι της διακήρυξης. Αναλυτικότερα, οι χώροι παραχώρησης και το ελάχιστο όριο προσφοράς (τιμή εκκίνησης), ορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη που ακολουθεί.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 8 Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 έως 12:30 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων.

Τα έξοδα της δημοσίευσης θα βαρύνουν τους πλειοδότες.

Για να γίνει δεκτή οποιαδήποτε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο ύψους 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης με γραμμάτιο της Δ.Ο.Υ Χανίων (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) ή εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία αναγνωρισμένης Τράπεζας. Τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής ανάλογα με τη νομική μορφή του συμμετέχοντα ορίζονται στη διακήρυξη.

Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο Δημαρχείο Χανίων, Γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλ.:  28213 41760.

 

Αναλυτική διακήρυξη