Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 16/12/2011 02:12

16/12/2011, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ « ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 » ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει ότι κατόπιν της με αρ. 1053/15.12.2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, προβαίνει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση νέας προκήρυξης, βάσει του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007, για την επιλογή αναδόχων της σύμβασης « ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ».

 

Καλεί τους ενδιαφερόμενους δηλ. α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, β) ενώσεις μεταφορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά και γ) συνεταιρισμοί,

με αντικείμενο δραστηριότητας την μεταφορά προσώπων, 

να  υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ».

 

Η οικονομική προσφορά των ενδιαφερομένων θα υποβληθεί με το σύστημα των έγγραφων σφραγισμένων προσφορών ποσοστού εκπτώσεως σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, άνευ ορίου, επί του προϋπολογισμού έκαστου δρομολογίου που συντάχθηκε από τον εργοδότη, , στο οποίο επιλέγει ο διαγωνιζόμενος να προσφέρει, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Π.Δ. 28/1980.

 

  Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί στις 28 Δεκεμβρίου , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, Κυδωνίας 29, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαπραγμάτευσης. 

 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι φάκελοι Προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον συνοδεύονται από αίτηση του διαγωνιζόμενου και έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης.

 

 Οι προδιαγραφές της εργασίας είναι ίδιες με αυτές των τευχών διαγωνισμού που απέβη άγονος και ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει με την προσφορά τους να καταθέσουν πλήρη φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούσε η με αριθ. πρωτ. 72693/31.08.2011 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού.

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού ( Διακήρυξη, Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων κτλ ) από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 ( πληρ. κ. Μαρμαριτσάκη Μαρία, κ. Φιλιπποπούλου Σοφία ), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Η Αντιδήμαρχος Χανίων

 

                                                                                              Παιδείας

 

 

 

 

                                                                                     XΡΥΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ