Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 26/10/2011 03:10

26/10/2011, Έκδοση του ετήσιου τόμου «Εν Χανίοις» 2011, με απευθείας ανάθεση.

Έχοντας υπόψη:

    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
    2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
    3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.
    4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
    5.   Την υπ’ αρ.  133/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση έκδοσης του ετήσιου τόμου «ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ»
    6.   Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2010 στον Κ.Α. 10-6611.005 του οποίου προβλέπεται πίστωση  15.000,00€ για την παραπάνω δαπάνη
    7.   Την υπ’ αρ 790/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00  € για την κάλυψη της δαπάνης.
    8.   Την υπ’ αριθμ. 89688/26-10-2011 Εισήγηση του Τμήματος Πολιτιστικών - Αθλητικών
    9.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
   10.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έκδοση του ετήσιου τόμου «Εν Χανίοις» 2011, προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση. Η έκδοση πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές και όρους :

 • Τιμή ανά τυπογραφικό (16σέλιδο)
 • Σελίδες: Μέχρι 20 τυπογραφικά δεκαεξασέλιδα
 • Διαστάσεις σελίδας: 17,5x25 cm περίπου
 • Χαρτί εσωτερικό: Σαμουά 100 γρ. με δίχρωμη εκτύπωση
 • Εξώφυλλο: σκληρό 240 γρ., τετράχρωμο
 • Αντίτυπα: 1500 τεμ.
 • Ανάτυπα: 50 τεμ. με έξτρα εξώφυλλο, δίχρωμο για κάθε εργασία συγγραφέα
 • Χρόνος Παράδοσης: 25 Νοεμβρίου 2011
 • Την επιμέλεια και τις διορθώσεις του τόμου θα έχει επιμελητής που έχει οριστεί από το Δήμο (κ. Σημανδηράκη Ζαχαρένια) και για την οποίο το τυπογραφείο είναι υποχρεωμένο, για όσο διάστημα απαιτηθεί (το ανώτερο 12-15 ημέρες), να καλύψει τη φυσική της παρουσία.
 • Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδομένων από ανεξάρτητους οργανισμούς, τα οποία να βεβαιώνουν, την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή των πρότυπων εξασφάλισης της ποιότητας, βασιζόμενα στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για πιστοποίηση (ISO).
 • Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του έργου πέραν της καθορισμένης ημερομηνίας η προμηθεύτρια εταιρεία υπόκειται στις κατά το νόμο ρήτρες.
 • Σε περίπτωση που ο εκδοθησόμενος τόμος δε θα ανταποκρίνεται στις τεθείσες προδιαγραφές, τα αντίτυπα δεν θα παραληφθούν από το Δήμο και η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται για την σωστή επανέκδοση του τόμου.

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ


Κατάθεση προσφορών έως και την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω : Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για «Έκδοση του ετήσιου τόμου «Εν Χανίοις» 2011, με απευθείας ανάθεση».

Επάνω στο φάκελο να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση) ή να μπαίνει η σφραγίδα της εταιρείας όπου υπάρχει.