Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 31/08/2011 12:08

31/08/2011, Προμήθεια αμαξιδίων θαλάσσης για Α.Μ.Ε.Α., με απευθείας ανάθεση.

Έχοντας υπόψη:

  1.     1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
  2.     2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
  3.     3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.
  4.     4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
  5.     5.   Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2011, που προβλέπει πίστωση 5.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 15-7135.005, για «Λοιπό εξοπλισμός»
  6.     6.   Την υπ΄αριθμ. 553/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει πίστωση 5.000,00€ για την παραπάνω δαπάνη
  7.     7.   Την υπ’ αριθμ. 69354/17-08-2011 Εισήγηση του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης
  8.     8.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  9.Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

Ο Δήμος Χανίων αποφασίζει

        τη διενέργεια προμήθειας 3 (τριών) αμαξιδίων θαλάσσης για Α.Μ.Ε.Α. (άτομα με ειδικές ανάγκες ) προϋπολογισμού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση. Τα παραπάνω αμαξίδια θα χρησιμοποιηθούν σε παραλίες του Δήμου Χανίων για να διευκολύνουν την πρόσβαση των Α.Μ.Ε.Α. στη θάλασσα, ώστε να μπορούν να χαρούν το κολύμπι. Τα αμαξίδια πρέπει να ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός των παρόντων προδιαγραφών είναι να καθορίσουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που αφορούν στην «Προμήθεια τριών (3) αμαξιδίων θαλάσσης», που θα προσφέρουν διευκόλυνση σε Α.Μ.Ε.Α. (Άτομα με ειδικές ανάγκες), ώστε να χαρούν το κολύμπι στις παραλίες του Δήμου Χανίων.

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Το αμαξίδιο θαλάσσης  είναι ένα ειδικό αμαξίδιο, που δίνει τη δυνατότητα στα Α.Μ.Ε.Α. της εύκολης πρόσβασης στις κολυμβητικές δεξαμενές και στη θάλασσα. Το όχημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να   κινείται  επάνω στην άμμο και να αποδεσμεύεται από τον χρήστη ακόμα και μετά την είσοδο του στο νερό.

Ο σκελετός του αμαξιδίου πρέπει να είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο ή άλλο κατάλληλο μέταλλο το οποίο να μην οξειδώνεται, ενώ η ταπετσαρία του πρέπει να είναι από αδιάβροχο ανθεκτικό υλικό .

Το αμαξίδιο πρέπει να διαθέτει δύο (2) προσθαφαιρούμενους φουσκωτούς τροχούς διαμέτρου περίπου 17΄΄ ο καθένας, οι οποίοι διευκολύνουν την κίνηση του στην άμμο, ανακλινόμενα πλαϊνά και ζώνη ασφαλείας. Το αμαξίδιο πρέπει να έχει τη δυνατότητα  της αποσυναρμολόγησης  του σε 3 κομμάτια για την εύκολη μεταφορά του  και να πληρεί τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Πλάτος (μέγιστο)

:

95 cm

Μήκος (μέγιστο)

:

110 cm

Βάρος (μέγιστο)

:

10 Kg

 

Οι παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές ισχύουν αντίστοιχα και για τα τρία (3) αμαξίδια θαλάσσης.

 

Γ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τα προς προμήθεια αμαξίδια, εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση της ανάθεσης, στο Δημαρχείο του Δήμου Χανίων οδός Κυδωνίας 29 στα Χανιά.

Κατάθεση προσφορών έως και την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2011, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω :« Προμήθεια αμαξιδίων θαλάσσης για Α.Μ.Ε.Α.,  με απευθείας ανάθεση»

Επάνω στο φάκελο να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση) ή να μπαίνει η σφραγίδα της εταιρείας όπου υπάρχει