Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011

05/09/2011. Πρόχειρος Επαναληπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ανυψωτικού Περονοφόρου Πετρελαιοκίνητου Οχήματος Ικανότητας 5.000 KG για κάλυψη αναγκών ΝΚ/ ΔΚ/ ΝΑΤΟ

05.09.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 11:09

1.     Γνωρίζεται ότι από την 14 Σεπτεμβρίου έως την 16 Σεπτεμβρίου 2011, θα διενεργηθεί στη Διεύθυνση Καυσίμων / ΝΑΤΟ στην περιοχή Μαραθίου Ν. Χανίων, Πρόχειρος Επαναληπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ανυψωτικού Περονοφόρου Πετρελαιοκίνητου Οχήματος Ικανότητας 5.000 KG για κάλυψη αναγκών ΝΚ/ ΔΚ/ ΝΑΤΟ σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη συνημμένη Διακήρυξη  20/11.

2.     Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα πρέπει να έχουν κατατεθεί Διεύθυνση Καυσίμων / ΝΑΤΟ στην περιοχή Μαραθίου Ν. Χανίων έως την 14 Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00

3.     Την 16 Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αφού θα έχει μελετήσει / αξιολογήσει τα δικαιολογητικά του φακέλου «Πιστοποιητικά / Δηλώσεις» ως προς την πληρότητα / νομιμότητά τους και τα δικαιολογητικά του φακέλου  «Τεχνική Προσφορά» ως προς την πληρότητά τους και  τη συμφωνία τους με τις απαιτήσεις και τους όρους της τεχνικής προδιαγραφής, θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών παρουσία των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους. Στη συνέχεια παρουσία των προκριθέντων εκ των διαγωνιζομένων, θα ανοίξει τις  οικονομικές προσφορές και θα καθορίσει τον μειοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20  του Π.Δ. 118/07 με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς εκτέλεση εργασιών/ προμήθεια υλικών.

4.     Για τυχόν πληροφορίες / διευκρινίσεις : Αντιπλοίαρχος (Μ) Κ. Μουσώνης  ΠΝ

    Τηλ. 28210 82458.

 

       Πλοίαρχος (Μ) Β. Παπανικολόπουλος Π.Ν.                                                                                                        Διευθυντής ΝΚ/ΔΚ

 

Αναλυτική Διακήρυξη