Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 09/09/2011 10:09

09/09/2011, Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για κάλυψη αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Χανιά  05/09/2011

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                      Αριθ. Πρωτ. 1640   

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                    ΑΔΑ: 4ΑΧ8ΟΕΨΡ-ΩΡΣ

      ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση προυπολογισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών «Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για κάλυψη αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.» σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 13 του ν. 3731/08 και του Π.Δ. 28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού 56.650,00 ευρώ χωρίς την δαπάνη του Φ.Π.Α. και συνολικής δαπάνης 69.679,50 ευρώ, μαζί με το Φ.Π.Α. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 14/09/2011 , ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:30 στα γραφεία της έδρας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στο Πιθάρι Ακρωτηρίου (πρώην Δημαρχείο Ακρωτηρίου). Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο: 2821036225-2821036220).

H Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ