Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 26/09/2011 10:09

26/09/2011, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  1 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ προϋπ. :10.243,90€ πλέον ΦΠΑ 23% 2.356,10€ σύνολο 12.600,00€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΔΙΑΦ. ΥΛΙΚΑ (σκούπες κτλ.) προϋπ. :7.642,28€ πλέον ΦΠΑ 23% 1.757,72€ σύνολο 9.400,00€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  3  ΧΑΡΤΙΚΑ κτλ. Προϋπ. : 23.170,73€ πλέον ΦΠΑ 23% 5.329,27 € σύνολο 28.500,00€

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 41.056,91€  πλέον Φ.Π.Α. 9.443,09€ σύνολο 50.500,00€.

Δεν  είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν σε όλες τις κατηγορίες  του διαγωνισμού είναι όμως υποχρεωτικό να συμμετέχουν σε όλα τα είδη της κάθε κατηγορίας.

Ο διαγωνισμός διεξαχθεί στα γραφεια του Δημου Χανιων Κυδωνιας 29Τ.Κ. 73135 Χανιά, στις 04 Οκτωβρίου   2011 ημέρα Τρίτη και από ώρα 09,30 έως 10,00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της/των κατηγορίας/κατηγοριών που συμμετέχουν συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Δεκτοί  στο διαγωνισμό γίνονται  όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών  αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη  στο τηλέφωνο 28213 41760, Γραφείο Προμηθειών ή στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔ.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ