Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 27/09/2011 10:09

27/09/2011, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΛΗΘΩΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΟΥΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Προκηρύσσει μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση πληθωρικού τμήματος του 1ου Νηπιαγωγείου Σούδας του Δήμου Χανίων. Το μίσθιο θα πρέπει να είναι ακίνητο κτίριο ισόγειο, εντός των ορίων της ευρύτερης περιοχής της Σούδας, με ελάχιστο ύψος των αιθουσών εσωτερικά 3,00 μ. Δεν πρέπει να ευρίσκεται πλησίον της οδικής αρτηρίας μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου και να παρέχεται ασφαλής προσβασιμότητα προς αυτό. Να μην ευρίσκεται πλησίον κεραιών κινητής τηλεφωνίας, πρατηρίων καυσίμων, καταστημάτων όπως μπαρ, τυχερών παιχνιδιών, κ.λ.π. Τα τετραγωνικά μέτρα που απαιτούνται (αναλυτικά), ελάχιστες προϋποθέσεις : Μια αίθουσα 75 m2, κουζίνα, δύο (2) τουαλέτες (μια για το προσωπικό και μια για τα νήπια), βοηθητικός χώρος και αύλειος χώρος 100 m2 .

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι δώδεκα (12) χρόνια.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, καταθέτοντας προσφορές έως τις 19 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη (λήξη επίδοσης προσφορών). Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός του φακέλου), στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29, Χανιά), υπόψη της Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής. Η  Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής θα αποστείλει τις προσφορές στην αρμόδια επιτροπή καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας του ακινήτου η οποία έχει συγκροτηθεί με την υπ’ αριθμ. 572/59235/11-07-2011 απόφαση Δημάρχου, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Στη συνέχεια θα οριστεί ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας στην οποία θα καλεστούν με αποδεικτικό να λάβουν μέρος μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα.

Η αναλυτική διακήρυξη διατίθεται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29, Χανιά), τηλ.: 2821341760 ή στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΟΥΔΑΣ