Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 10/11/2011 02:11

10/11/2011, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "4ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ' ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

    1.   Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80.

    2.   Τις σχετικές διατάξεις της αποφ. ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) ΕΚΠΟΤΑ

         3.     Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006), του Ν. 2286/1995 και άρθρ. 83 του Ν. 2362/1995.

    4.   Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ A 263/23-12-2008).

    5.   Την υπ’ αρ. 940/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ψήφιση πίστωσης ποσού 1.650,00€ εις βάρος του Κ.Α. 15-6471  «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» για την κάλυψη δαπανών της εκδήλωσης.

    6.   Την υπ’αριθ.94449/10-11-2011 εισήγηση του τμ. Πολιτιστικών – αθλητικών του Δήμου Χανίων

    7.   Την υπ’ αρ. 1/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

    8.   Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση διαφόρων υλικών και υπηρεσιών για την διοργάνωση της εκδήλωσης με τίτλο «4oς Διαγωνισμός Κρητικής Παραδοσιακής Κουζίνας» που θα πραγματοποιηθεί  το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2011 στο Παλιό Τελωνείο Χανίων.

Ο προϋπολογισμός και οι κατηγορίες αναλυτικά περιλαμβάνονται στο αρχείο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ που ακολουθεί.

 Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, μέσα σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Διοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο «4oς Διαγωνισμός Κρητικής Παραδοσιακής Κουζίνας»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ