Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011

29/12/2010, Προμήθεια ενός (1) αυτοκινούμενου αναμικτήρα παραγωγής σκυροδέματος, χωρητικότητας 2,50 κυβικών μέτρων

05.01.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 10:01

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων προκηρύσσει με Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, την «Προμήθεια ενός (1) αυτοκινούμενου αναμικτήρα παραγωγής σκυροδέματος, χωρητικότητας 2,50 κυβικών μέτρων»,  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, προϋπολογισμού δαπάνης 80.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (δαπάνη μηχανήματος 65.040,65 + Φ.Π.Α. 14.959,35€).

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 1η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2011, ημέρα Τρίτη, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας, Γρηγορίου Ε΄ 50 & Κ. Σφακιανάκη, Β΄ όροφος, στα Χανιά,  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης Διαγωνισμών  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Ώρα ενάρξεως κατάθεσης των προσφορών του διαγωνισμού ορίζεται η 09.30 π.μ. και ώρα λήξεως παραλαβής προσφορών η 10.00 π.μ..

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές που είναι Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών με κοινή προσφορά.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 5% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης, δηλαδή  4.000,00€. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τέσσερεις (4) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η διακήρυξη θα παραλαμβάνεται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Γρηγορίου Ε΄ 50 & Κ. Σφακιανάκη, Β΄όροφος, Χανιά, από τον Μαυρομμάτη Σοφοκλή, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες ή από το Website του Δήμου Χανίων.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821-3-41723, (κ. Μαυρομμάτη Σοφοκλή) κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Περισσότερες πληροφορίες:

Διακήρυξη

Προϋπολογισμός

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνική Περιγραφή