Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 09/06/2011 10:06

09/06/2011, Περίληψη προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων (Βενζίνη super , αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

GR - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: Προκήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό Χανίων για την προμήθεια καυσίμων (Βενζίνη super , αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης) εγκαταστάσεων ,αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων   

Αναθέτουσα Αρχή

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Κατηγορία,  Περιγραφή  & προϋπολογισμός της προμήθειας

      Ταξινόμηση κατά CPV: 09132000

                                       09135100

                                       09134100

Περιγραφή,

Η προμήθεια αφορά  καύσιμα (Βενζίνη super , αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης) εγκαταστάσεων,αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων. Η τροφοδοσία θα γίνεται από τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή εντός των γεωγραφικών ορίων της κάθε δημοτικής ενότητας του Δήμου Χανίων. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών. Η παράδοση θα γίνεται είτε στην αποθήκη του παραλήπτη (πετρέλαιο για καυστήρες) είτε από τις εγκαταστάσεις ή πρακτορεία ή πρατήρια του προμηθευτή. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται έως την συμπλήρωση του ποσού των 313.162,50 ΕΥΡΩ  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% .

Διαδικασία που επελέγη

Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο νομό Χανίων  σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.

Χρονοδιάγραμμα

Η χρονική διάρκεια είναι 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα παράτασης άλλους τρεις μήνες .

Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού

α)Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης από την έδρα του Δήμου Χανίων όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες : Δ/νση:  Κυδωνίας 29 Χανιά, Γρ. Προμηθειών Τηλέφωνα:  2821341760

β)   Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση  http://www.chania.gr

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών

α)   Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους στα γραφεία του Δήμου  την 01-08-2011 και ώρα από 9:30 έως 10:00 π.μ.

β)   Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η έδρα του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να παραληφθούν έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (δηλαδή έως τις 29/07/2011).

Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στις 01/08/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ. Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να παρίσταται προμηθευτής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών.

8.  Εγγυήσεις συμμετοχής

Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί από τον υποψήφιο προμηθευτή  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσοστό 5% του προϋπολογισμού με ΦΠΑ. Όταν η προσφορά αφορά μέρος των προς προμήθεια ειδών, γίνεται δεκτή και στην περίπτωση που η   εγγύηση καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό 5% όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της διακήρυξης αλλά επί του μέρους του που αντιστοιχεί στο μέρος των προς προμήθεια ειδών που προσφέρονται. Σε αυτή την περίπτωση όμως η κατακύρωση περιορίζεται για το μέρος των προς προμήθεια ειδών που καλύπτεται από την εγγύηση.

9.Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 7/6/2011 Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης  στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της  Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι η 9/6/2011

10. Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Χανίων τηλ. 2821341760, κ. Σιώμπου Αγλαΐα  Φαξ : 2821341763  

Αρχεία

  1. Έντυπο Προσφοράς
  2. Συγγραφή Υποχρεώσεων
  3. Αναλυτική Διακήρυξη
  4. Τεχνική Περιγραφή & Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
  5. Τεχνικές Προσδιαγραφές