Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2008 | 15/07/2008 10:07

15/07/2008 Προκήρυξη πρόσληψης ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ ειδικότητας Νοσηλευτής-τρια.

Για την πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου κατ'' άρθρο 21 ταυ Ν.219071994, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση του με το άρθρο 9 του Ν.3051/2002.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Η Δημοτική Πολιτιστική Επιχείρηση Χανίων - ΔΗ.Π-Ε.Χ (Φ.Ε.Κ 342/1993) ύστερα από την υπ'' αριθμ. 44/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης και την έγκριση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας υπ'' αριθμ. 4488/9-6-2008, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών της. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν. 2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260/2004 και 3320/2005, για την εξής, κατά αριθμό ατόμων ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.
Το προσωπικό θσ προσληφθεί για την υλοποίηση του προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ στην περιοχή Σπλάντζιας της Παλιάς Πόλης των Χανίων» που υπάγεται στο Μέτρο 4.5 «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας ΕΚΤ» του Π.ΕΠ. Κρήτης 2000 - 2006, με διάρκεια σύμβασης μέχρι περατώσεως του προγράμματος ήτοι 31/12/2008, σύμφωνα με την υπ'' αριθμ. 9466/29-12-2006 απόφαση ένταξης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης.
Ειδικότητα
Α. Νοσηλευτής/τρια ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Αριθμός Ένα (1)
Ειδικά τυπικά, προσόντα.
Α. Πτυχίο ή Δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή προγραμμάτων σπουδών επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής βάσει του οποίου χορηγήθηκε η κατωτέρω αδεία άσκησης επαγγέλματος.
Άδεια άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), ή θεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στην ΕΝΕ τρέχοντος έτους η για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά βεβαίωση εγγραφής στην ΕΝΕ η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοση της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθρ. 4 παρ. 5 του Ν. 3252 του 2004.
Β. Αν δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης από υποψηφίους της παραπάνω κατηγορίας, επιτρέπεται η πρόσληψη με:
1. Ομώνυμο ή αντίστοιχο Πτυχίο ή Δίπλωμα ΤΕΙ (τμήμα Νοσηλευτικής των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας) ή των προγραμμάτων σπουδών ΤΕΙ ή ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμων σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής βάσει του οποίου χορηγήθηκε η κατωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος.
2. Αδεια άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή.
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) ή βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στην ΕΝΕ τρέχοντος έτους η για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά βεβαίωση εγγραφής στην ΕΝΕ η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοση της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθρ. 4 παρ. 5 του Ν.3252 του 2004.
Γ. Αν δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης από υποψηφίους της παραπάνω κατηγορίας, επιτρέπεται η πρόσληψη με:
1. Απολυτήριο τίτλο δευτερο βάθμιας εκπαίδευσης δηλαδή Πτυχίο ή Δίπλωμα Επαγγελματι κής Κατάρτισης 1ΕΚ (πιστοποιη μένο από τον ΟΕΕΚ) κατεύθυνσης νοσηλευτικής ή πτυχίο τμήματος Νοσηλευτών Τεχνικού Επαγγελματικού Λυ κείου ή Πτυχίο τμήματος Νο σηλευτών - Νοσηλευτριών Μέσης Τεχνικής Επαγγελματι κής Νοσηλευτικής Σχολής του Υπουργείου Υγείας και Πρό νοιας ή άλλης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Αδεια άσκησης επαγγέλμα τος βοηθού νοσηλευτή.
Δ. Τέλος σε περίπτωση που δεν γίνει πλήρωση της θέσεως από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα παρέχεται η ευχέρεια απασχόλησης Επισκέπτου/τριας Υγείας με τα παρακάτω προσόντα:
1. Πτυχίο Τμήματος Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας ΤΕΙ της ημεδαπής ή των προγραμμάτων σπουδών επιλογής ΤΕΙ ή ισοτίμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισοτίμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επισκέπτη Υγείας.
Χρονική διάρκεια
Μέχρι περατώσεως του Προγράμματος ήτοι 31/12/2008.
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών (παρ. 6 άρθρο 21 Ν.2190/1994 και παρ. 5 άρθρο 9 του Ν. 3174/2003).
2.- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3.- Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υπαδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέ-αεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 §6).
Γνωστοποιείται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω διαδικασία έχουν οι άνεργοι, επιδοτούμενοι ή μη, οι οποίοι έχουν κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ - Υπηρεσία Προώθησης της Απασχόλησης -και οι εργαζόμενοι των ειδικοτήτων που απαιτούνται για την λειτουργία του προγράμματος και οι οποίοι έχουν ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα το οποίο δεν ξεπερνά το ύψος του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους.
Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με τη ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ως ακολούθως:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ Χρόνος Ανεργίας Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας.
Αριθμός ανηλίκων τέκνων Βαθμός βασικού τίτλου σπου δών, που απαιτείται από την ανα κοίνωση, μόνο για τις κατηγορίες ΠΕ,ΤΕκαι ΔΕ. Ηλικία.
Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός Υψηλαντών αριθ. 15 και ειδικότερα στην Γραμματεία τηλ. 2821087098 εντός προθεσμίας δέκα ημερολογιακών (10) ημερών, που αρχίζει από την Τετάρτη 9/7/2008 και λήγει τήν Παρασκευή 18/7/2008 και ώρα 1 μ.μ.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο κατάστημα της Δημοτικής Πολιτιστικής Επιχείρησης Χανίων και στον χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Χανίων.
Οι πίνακες κατάταξης των υπο ψηφίων αναρτώνται στο κατά στημα της Δημοτικής Πολιτιστικής Επιχείρησης Χα νίων.
Κατά των πινάκων κατάταξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, στο Α.Σ.Ε.Π., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση τους.
Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου στο δημόσιο ταμείο σαράντα ευρώ (40)
Για τη Δημοτική Πολιτιστική Επιχείρηση Χανίων .
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Βούρβαχης Αντιδήμαρχος Χανίων