Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2011 | 25/11/2011 03:11

25/11/2011, Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'' αριθμ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

 

Αναλυτικά η Προκήρυξη