Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2014 | 16/09/2014 01:09

16/9/2014, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4 ATOMΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ΄αριθμ 136/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΚΟΙΠΠ που αφορά την πρόσληψη 4 ατόμων κλάδου ΠΕ Ιατρών, με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής με σύμβαση μίσθωσης έργου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα οι ανάγκες στις δομές του ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων

  2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/125/17478/11-8-2014 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006

  3. Την υπ' αριθμ. 12955/12-9-2014 εγκριτική Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

  4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»

  5. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

  6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527-1997 όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν3812/2009.

  7. Τις ανάγκες των ΚΑΠΗ του ΔΟΚΟΙΠΠ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού (4) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας 1 έτους για τις ανάγκες των ΚΑΠΗ του ΔΟΚΟΙΠΠ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας .

2.Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλου σπουδών .

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία ), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ΄ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας , οδός Κυδωνίας 29 και ειδικότερα στο γραφείο του ΔΟΚΟΙΠΠ τμήμα προσωπικού, αρμόδια (κ Φουντουλάκη Μαρία) εντός προθεσμίας τριών ημερών, από την ημερομηνία ανάρτησης του παρόντος στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου δηλαδή έως και την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ

 

 

ΧΡΥΣΑ ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΜΑΚΡΑΚΗ