main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

20/07/2015, Προμήθεια Σίτισης των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Δήμου Χανίων

    Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ προκηρύσσει Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για τη Προμήθεια Σίτισης των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Δήμου Χανίων

 

  1. Κατηγορία, Περιγραφή & προϋπολογισμός της προμήθειας.

Ταξινόμηση κατά CPV: 15894210-6, 15811510-4.

 

    Περιγραφή.

Η προμήθεια αφορά στη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου του Δήμου Χανίων με πλήρες μεσημβρινό γεύμα (ή σάντουιτς στην περίπτωση εκδρομών, κ.λ.π.), για χρονικό διάστημα ενός (1) σχολικού έτους από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 82.912,20 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 10.778,59 ευρώ, σύνολο 93.690,79 ευρώ. Αναλυτικά:

 

 

 

 

 

 

 

 

Η προσφορά των συμμετεχόντων πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και το σύνολο των ποσοτήτων της προμήθειας.

 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ)

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:30/7/2015 και ώρα 7:30 π.μ

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 14/8/2015 και ώρα 13:00 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 20/8/2015 και ώρα 10.00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής

προσφοράς στο σύστημα.

 

5. Διαδικασία που επελέγη –Κριτήριο κατακύρωσης.

Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τις προσφορές που πληρούν τους όρους της διακήρυξης, της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων, των τεχνικών προδιαγραφών – ενδεικτικού προϋπολογισμού και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού.

 

6. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α. Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα,

β. Οι νόμιμοι, ειδικά εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή Νομικών προσώπων όπου στα φυσικά πρόσωπα η ειδική εξουσιοδότηση θα προκύπτει είτε με θεωρημένη εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής είτε με ειδικό πληρεξούσιο,

γ. Συνεταιρισμοί,

δ. Ενώσεις προμηθευτών (ή κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά,

οι οποίοι διαθέτουν άδεια λειτουργίας καταστήματος ή εργαστηρίου σε ισχύ από τις αρμόδιες Υπηρεσίες

σχετική με το θέμα της παρούσας διακήρυξης.

 

7. Ισχύς των προσφορών. Η προσφορά ισχύει για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και η προσφερόμενη έκπτωση ισχύει μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το Δήμο, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για τρεις (3) μήνες.

8. Εγγυήσεις συμμετοχής.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία και την υποβολή οικονομικής προσφοράς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση εγγύησης. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται στο ποσοστό 2% της προϋπολογιζόμενης αξίας προ ΦΠΑ. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, ήτοι επτά μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών (ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).

 

 

9. Πληροφορίες.

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους.

Τα συμβατικά τεύχη εκτός της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr θα είναι αναρτημένα και στο site του Δήμου www. chania.gr Τηλέφωνο 28213 41760, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών -Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά.

 

Διακήρυξη

Τεχνική έκθεση

Τεχνικές προδιαγραφές και ενδεικτικός προυπολογισμός

Γενική και Ειδική συγγραφή Υποχρεώσεων

Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς


logo imageσυμβαίνει

#xmasChania - Εργαστήρι στολιδιών στο Δημαρχείο Χανίων: Στις 8/12 Δηλώσεις συμμετοχής
Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων με τηλεδιάσκεψη: Στις 08/12/2021
Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 8/12/2021
Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για την Αναπηρία (3 έως 11/12): Από τον Δήμο Χανίων & Συλλόγους υποστήριξης ΑμεΑ
#XmasChania - Χριστουγεννιάτικες δράσεις για παδιά κατά την εορταστική περίοδο: Από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη
Παράταση της Έκθεσης Αρχειακού Υλικού, «εύμορφος πόλις ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΜΥΡΝΗ»: Έως 05/12/2021
«Χριστούγεννα στον τόπο μας»: Εργαστήρι στολιδιών στο Δημαρχείο Χανίων, από τις 2 Δεκεμβρίου
Συμμετοχή Δήμου Χανίων, Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.Τ.Α.) στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων – Κάλεσμα Δημάρχου Χανίων για ευαισθητοποίηση στην κυκλική οικονομία
"Ανοιχτά Πανιά": Βιβλίο και εκπαιδευτικά προγράμματα στην Παιδική Βιβλιοθήκη και σε πολιτιστικούς χώρους του Δήμου Χανίων
Εφηβικό Καλλιτεχνικό Σαλόνι / Στο ξύπνημα της άνοιξης - Ένα θεατρικό εργαστήρι για τα στερεότυπα και την αποδόμησή τους: Από τις 19/11 στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»
Εργαστήρια Steam για εφήβους στο Μουσείο Σχολικής Ζωής του Δήμου Χανίων: Από 13 Νοεμβρίου
Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθηκών Δήμου Χανίων