main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

29/07/2016, O Δήμος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Έργο: O Δήμος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ” με προϋπολογισμό 837.739,26€ (χωρίς

αναθεώρηση και ΦΠΑ) ή 1.040.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες

κατηγορίες εργασιών:

α) Κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (στην οποία έχουν συμπεριληφθεί η κατηγορία Η/Μ εργασιών και η κατηγορία

εργασιών Πρασίνου λόγω ποσοστού τους κάτω του 10% του προϋπολογισμού) με προϋπολογισμό

738.395,41€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε.18% , απρόβλεπτα 15%)

β) Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 99.343,85€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. 18% και

απρόβλεπτα 15%).

Αντικείμενο του έργου: Το έργο αφορά στις εργασίες διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων στην

Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου Βενιζέλου του Δήμου Χανίων. Συγκεκριμένα σε χώρους που βρίσκονται

στις πράξεις εφαρμογής «Κουμπέ» Μουρνιών (1/94), «Κουμπέ» Νεροκούρου (1/92), «Κόκκινο Μετόχι

–Χρυσοπηγή» (1/2003)» και το σχ. πόλης Πασακάκι (Π.Δ. 6-9-94/ΦΕΚ 973 Δ’/20-9-94). Κατά κύριο

λόγο αφορά σε διανοίξεις οδικών τμημάτων και στην διαμόρφωση μιας παιδικής χαράς.

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (εισφορά σε χρήμα) (Κ.Α. 30-

7323.033 πίστωση έτους 2016:700.000,00€ & 2017:340.000,00€) και υπόκειται στις κρατήσεις που

προβλέπονται για τα έργα αυτά.

Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα

προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο

ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του

άρθρου 4 παρ. β, και του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον πρόεδρο της Ενιαίας Ανεξάρτητης

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων υπόδειγμα τύπου Β και έχει εγκριθεί με την με αρ. 583/2016 απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων.

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων

(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα

κατηγορίας Οδοποιίας και στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Oικοδομικών .

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού

Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει

διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του

αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι

εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του

Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι

αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το

δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Β. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του

έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα

κατηγορίας Οικoδομικών, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου

λόγω κοινοπραξίας)

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23 Αυγούστου 2016

ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του

Δήμου Χανίων (οδός Γρηγορίου Ε’ 50 & Κ. Σφακιανάκη, 73135 Χανιά, 3ος όροφος). Ο χρόνος ισχύος των

προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής

ύψους δεκαέξι χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και δεκαεννιά λεπτών (16.774,19€) η

οποία θα απευθύνεται στο Δήμο Χανίων. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν

έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 9 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή

πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 22/ 06 /2017

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18)

μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Παραλαβή τευχών: Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής

προσφοράς, από το Ταμείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, οδός

Κυδωνίας 29, Χανιά, εφόσον καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής του, που ανέρχεται σε 3 ΕΥΡΩ

μέχρι και τις 18 Αυγούστου 2016, ημέρα Πέμπτη. Τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού

είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους για αναπαραγωγή με δική τους δαπάνη σε ηλεκτρονική μορφή

στην ιστοσελίδα του Δήμου ( www . chania . gr ) και στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου

Χανίων στην οδό Γρηγορίου Ε’ 50 και Κ. Σφακιανάκη, 3ος όροφος, Χανιά, στο τηλέφωνο 28213 41681,

FAX 282341716, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Αγγελίνα Συρακούλη.

Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του

Δήμου Χανίων. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την

αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

Χανιά, 18/07/2016

Ο Δήμαρχος Χανίων

 

Αναστάσιος Βάμβουκας

 

1.Διακηρυξη_ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ_ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ_ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

3.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ_ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

4.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ_ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

5.ΕΣΥ_ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ_ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

6.Σ.Α.Υ_ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ_ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

7.Φ.Α.Υ_ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ_ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

8.ΣΧΕΔΙΟ ΟΔΩΝ_ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ_ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

9.ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ_ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ_ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ