main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

26/6/2013 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν.3316/05 ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ"

ΕΤΠΑ     ΕΣΠΑ       ΥΠΕΚΑ

ΕΠΑΝ ιι     ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

 

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του άξονα προτεραιοτητας "Ολοκλήρωση του ενεργειακού χάρτη της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

 


ΑΡ.ΠΡΩΤ. 49722/19-6-2013

ΑΔΑ: ΒΕΖΧΩΗ5-3ΡΝ  

ΑΔΑΜ:13PROC001517087

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.3316/05

(προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω του ορίου εφαρμογής της οδηγίας 2004/18)

 

1. Ο Δήμος Χανίων προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο:

«Συγκοινωνιακή μελέτη συστήματος μικρών λεωφορείων στα Χανιά» προεκτιμώμενης αμοιβής 28.455,28 € (πλέον Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 3316/2005 και τα εκτελεστικά του διατάγματα και αποφάσεις και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

2. Οι κατηγορίες πτυχίων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2, σε συνδυασμό με την παρ. 2 γ΄ του άρθρου 7 του ν. 3316/2005, που απαιτούνται είναι Κατηγορίας 10 (Μελέτες συγκοινωνιακές), τάξης Α’ ή Β’

3. Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται σε 28.455,28 € (χωρίς ΦΠΑ)

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (προκήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων κλπ στοιχεία του φακέλου έργου) από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων, οδός Γρηγορίου Ε’ 50 & Κ.Σφακιανάκη (κ.Μ.Μαρινάκη τηλ. 28213.41614), μέχρι και οκτώ (8) ημέρες  πριν από τη λήξη της  προθεσμίας  υποβολής των προσφορών,  δηλαδή συγκεκριμένα μέχρι τις 22-7-2013 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μέχρι την ημέρα αυτή μπορούν επίσης να λαμβάνουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, ή να την επισκέπτονται για να εξετάσουν οποιαδήποτε από τα τεύχη σε σχέση με το προς ανάθεση αντικείμενο, ύστερα από συνεννόηση. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό αρμόδιοι είναι οι κ.κ. Παρασκάκης Εμμανουήλ, τηλ.28213.41753 και Μπατάκη Μαργαρίτα 28213.41641.

5. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών ορίζεται η 31-7-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00.

6. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς, σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών):

  • είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Εταιριών Μελετών και διαθέτουν πτυχία των καλουμένων κατηγοριών μελετών και τάξεων, ή
  • προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που έχουν υπογράψει την Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες των καλουμένων κατηγοριών μελετών και τάξεων, ή
  • προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18 ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής: 1) Για την κατηγορία μελέτης 10, 1 τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας (αντιστοιχία με την τάξη Α) ή 1 τουλάχιστον στέλεχος 8ετούς εμπειρίας (αντιστοιχία με την τάξη Β),

7. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 569,11 € και ισχύος τουλάχιστον 180 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 150 ημέρες.

8. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και ίδιους πόρους του Δήμου Χανίων

9. Η επιλογή του Αναδόχου εκπόνησης της μελέτης θα γίνει με την ανοικτή διαδικασία, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 3316/2005.

10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων που δεν αποκλείστηκαν στο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής

11. Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης.

12. Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής είναι συντεταγμένο στην Ελληνική γλώσσα.

13. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή του Δήμου Χανίων.

 

Ο Δήμαρχος Χανίων

 Σκουλάκης Εμμανουήλ

---------------------------------------------------------------------------

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις ,#ΔΗΜΟΣ,#Χανιά

logo imageσυμβαίνει

Δεύτερος κύκλος εμβολιασμών στις περιαστικές περιοχές του Δήμου Χανίων
Μουσική Βραδιά με τον Μίκη: Από το Συγκρότημα «Νότιος Άνεμος» στις 16/8 2021, στο νέο Αμφιθέατρο Λενταριανών
Παράταση έκθεσης «Παλίμψηστο» στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων: Έως τις 10 Αυγούστου
Πολιτιστικό Καλοκαίρι “Χανιά 2021”: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στον Δήμο Χανίων από τις 2 έως και τις 8 Αυγούστου
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη: Στις 04/08/2021
Η 9η Έκθεση Βιβλίου από 1 έως 14/8/2021 στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων
Συνεχίζονται οι δηλώσεις συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Χανίων
Ανοιχτά Πανιά 2021: Performance σύγχρονου χορού, χοροθεάτρου και μουσικής «Ad locum», στο Ρωσικό Στρατώνα και εκπαιδευτικό εργαστήρι για ενήλικες
Έναρξη 2ης κατασκηνωτικής περιόδου για την Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση Καλαθά του Δήμου Χανίων
Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης 2021: Απο 29/07 έως 18/08
Όλες οι προβολές του θερινού κινηματογράφου στον Δημοτικό Κήπο