main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

16/10/13 Διακήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού την προμήθεια εξολισμού γραφείων για το Κέντρο Στήριξης ΑμεΑ στο Δήμο Ακρωτηρίου

ΕΜΒΛΗΜΑ ΠΕΠ

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ΑΔΑ: ΒΛΛΞΩΗ5-Γ4Α

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                           Χανιά:  9-10-2013     

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                           Αρ. Πρωτ.:  86921

 

                       ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΑμεΑ)  

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

 

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

Προκηρύσσει

Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑμεΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ προϋπολογιζόμενης δαπάνης 50.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. σύμφωνα με την  877/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11/11/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 έως 09:30 π.μ (ώρα λήξης της υποβολής προσφορών) στα  γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή του διαγωνισμού την ημέρα και ώρα που θα γίνει ο διαγωνισμός. Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται και ταχυδρομικώς (με απόδειξη) υπό την προϋπόθεση ότι θα ευρίσκονται στα χέρια της επιτροπής μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού και έως τις 09:30 το πρωί. Η διεύθυνση που θα αποστέλλονται οι προσφορές είναι:

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29

Τ.Κ. 73135

ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών  αυτών.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες ειδών, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στις  Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης. Η απόρριψη ενός η περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας ειδών, επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου της ομάδας. 

Οι ομάδες ειδών είναι οι εξής:

Ομάδα 1: Έπιπλα (ενδεικτικός προϋπολογισμός 22.480€ χωρίς Φ.Π.Α.)

Ομάδα 2: Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (ενδεικτικός προϋπολογισμός 7.160€ χωρίς Φ.Π.Α.)

Ομάδα 3:  Ηλεκτρικός Εξοπλισμός (ενδεικτικός προϋπολογισμός 1.500€ χωρίς Φ.Π.Α.)

Ομάδα 4:  Εξοπλισμός Καθαριότητας (ενδεικτικός προϋπολογισμός 4.480€ χωρίς Φ.Π.Α.)

Ομάδα 5: Πίνακες ανακοινώσεων- διδασκαλίας (ενδεικτικός προϋπολογισμός 1.180€ χωρίς Φ.Π.Α.)

Ομάδα 6: Λοιπός εξοπλισμός (ενδεικτικός προϋπολογισμός 3.850€ χωρίς Φ.Π.Α.)

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% της αθροιστικά προϋπολογισθείσας δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την ομάδα ή τις ομάδες ειδών στις οποίες ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής λαμβάνει μέρος.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν αναλογικά τους Αναδόχους.

Τα τεύχη  δημοπράτησης (αναλυτική διακήρυξη, τεχνικές προδιαγραφές κλπ) και το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθενται από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων στην οδό Κυδωνίας 29, μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες για το διαγωνισμό δίδονται από το Τμήμα Προγραμματισμού, Ποιότητας και Οργάνωσης του Δήμου Χανίων στο τηλ. 2821341611 κα Νικολοζάκη.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων.

        Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ           

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

 

Για να δείτε τις διευκρινίσεις που έχουν δοθεί αναφορικά με τον διαγωνισμό, πατήστε εδώ.

Αναλυτική διακήρυξη

Έντυπα οικονομικής προσφοράς

#Ακρωτήρι,#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις ,#ΔΗΜΟΣ,#Χανιά ,#ΑμεΑ

logo imageσυμβαίνει

Πρόγραμμα διακοπής καπνίσματος: Από τον Συμβουλευτικό Σταθμό του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Δήμου Χανίων
Ακροάσεις νέων μουσικών για τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης: Στις 20/10, στο Κ.Α.Μ. - Σε πολύ καλό κλίμα η συνεργασία Δήμου Χανίων - Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κρήτης
Προγράμματα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων για γονείς & παιδιά σε συνεργασία με τις Τοπικές Μονάδες Υγείας Χανίων (ΤΟΜΥ)
Τριήμερο εκδηλώσεων αφιερωμένο στον πολιτισμό του Ιράν: Από τον Δήμο Χανίων & το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ι.Δ του Ιράν στην Αθήνα
Ανοιχτό για το κοινό το Φρούριο “Κουλές” της Απτέρας κάθε Κυριακή για τον μήνα Οκτώβριο
Έναρξη ομαδικών προγραμμάτων άθλησης & λειτουργία γυμναστηρίων: Από τον Δήμο Χανίων
Εγγραφές στην Παιδική Χορωδία του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων
Πλούσιες οι δράσεις για τα ΚΑΠΗ & τα Κέντρα Παιδικής Δημιουργίας: Από τον Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Δράσεις αγωγής υγείας και ευαισθητοποίησης από την Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης του Συμβουλευτικού Σταθμού του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων: Νέα προγράμματα για γονείς & παιδιά
«Στη βιβλιοθήκη κάθε μήνα… έχουμε θέμα»