main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

13/03/2012, Πρόσληψης προσωπικού για τις ανάγκες του Τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού του Δήμου Χανίων για την υλοποίηση των προγραμμάτων Μαζικού-Ειδικού Αθλητισμού για την περίοδο 2011 – 2012 με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου)

Ο Δήμος Χανίων, βάση της με αριθμ. 40/12 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,της με αριθμ. Πρωτ. 421/5-3-2012 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν.Χανίων, τις υπ’ αριθμόν 136763/12-12-2011 και 136758/12-12-2011 αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009, προκειμένου να υλοποιήσει το πρόγραμμα ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2011 - 2012, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διατροφής και Άθλησης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προτίθεται να προσλάβει  έως 12 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. προκείμενου να λειτουργήσει τα κάτωθι εκπαιδευτικά προγράμματα για την περίοδο 2011 – 2012 :

ΓΕΝΙΚΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

 • ‘’Άσκηση στην προσχολική ηλικία ‘’,δέκα(10) τμήματα
 • ‘’Άθληση και γυναίκα ‘’, εικοσιέξι (26) τμήματα
 • ‘’ Άσκηση στην Τρίτη ηλικία ‘’ , επτά (7) τμήματα
 • ‘’ Άσκηση ενηλίκων ‘’, τρία (3) τμήματα

            ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

 • ‘’Άσκηση ατόμων με αναπηρίες‘’, οκτώ (8) τμήματα
 • ‘’ Άσκηση στις φυλακές ‘’ , ένα (1) τμήμα
 • ‘’ Άσκηση ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων ‘’, ένα (1) τμήμα
 • ‘’ Άσκηση ατόμων με χρόνιες παθήσεις ‘’, ένα (1) τμήμα

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 94842/24.8.2011 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΦΕΚ 1945/Β/31.08.2011 που αφορά: «Τροποποίηση – αντικατάσταση της υπ΄αριθ. 4843/12-2-2008 απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού «Έγκριση Οργανωτικού πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» και της τροποποιητικής αυτής (αρθ. απόφ. 34103/21-7-2008

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

i. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών.

ii. Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής σχολής Τ.Ε.Φ.Α.Α.

iii. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την

εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

iv. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κλπ).

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής

δικαιολογητικά:

i. Αίτηση με τα στοιχεία του υποψηφίου

ii. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα,στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κλπ. .

iii. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 ότι :

 • είναι άνεργος /η και ότι τα στοιχεία στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή και ότι θα απασχοληθεί σε όποια δημοτική ενότητα του υποδειχθεί από τον Φορέα υλοποίησης των προγραμμάτων
 • δεν έχω κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού κώδικα(κλοπή, υπεξαίρεση κλπ)
 • διαθέτω τα προσόντα πρόσληψης (άρθρο 169/ Ν3584/07 )
 • δεν έχω κώλυμα υπέρβασης 8μηνης απασχόλησης σε φορείς του Δημοσίου μέσα σε συνολικό χρόνο 12 μηνών.

Επιλογή -Ανάρτηση πινάκων – Ενστάσεις

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων που

θα συσταθεί με  απόφαση του Δημάρχου Χανίων. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων στο Δημαρχείο και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (10) ημερών στα γραφεία του Φορέα, από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων των προσωρινών πινάκων.

Από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των προσωρινών πινάκων κατάταξης, οι επιλεχθέντες που προκύπτουν, είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν σε αποκλειστική προθεσμία (3) εργάσιμων ημερών τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από την Ελλάδα.

2. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4. Βεβαίωση του δήμου περί μόνιμης κατοικίας.

5. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας.

6. Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

7. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος θα παρέχει τις υπηρεσίες του σε αντικείμενο το οποίο συμπεριλαμβάνει ενεργή συμμετοχή σε προγράμματα άσκησης όπως αεροβική άσκηση, γυμναστική με όργανα και εξοπλισμό κ.λ.π. σύμφωνα με πρόγραμμα που θα του αποδίδεται από τον υπεύθυνο των προγραμμάτων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιλογή των Π.Φ.Α. που θα εργαστούν γίνεται με το παρακάτω σύστημα κριτηρίων:

i. Προϋπηρεσία στα ΠΑγΟ (για κάθε μήνα απασχόλησης άνω των 15 ωρών ανά εβδομάδα, λαμβάνονται 3 μόρια. Αν συμπληρώνονται τουλάχιστον 12 ώρες, τα μόρια που αντιστοιχούν είναι 2 για κάθε μήνα).

ii. Βαθμός πτυχίου (Ο βαθμός πτυχίου πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 3 και το γινόμενο στρογγυλοποιείται σε ακέραιο αριθμό (αριθμός μορίων πτυχίου).

iii. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών:

a. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Master): 20 μόρια

b. Διδακτορικό Δίπλωμα : 30 μόρια.

iv. Εντοπιότητα, κατά τις κείμενες διατάξεις: 1 μόριο

v. Ειδίκευση – πρόσθετες γνώσεις αντίστοιχες με το περιεχόμενο των ΠΑγΟ

i. 1η κατηγορία ειδικοτήτων ή ειδικεύσεων ή κατευθύνσεων: 20 μόρια

ii. 2η κατηγορία ειδικοτήτων ή ειδικεύσεων ή κατευθύνσεων: 10 μόρια

vi. Οικογενειακή κατάσταση

α) έγγαμος με ένα παιδί: 5 μόρια

β) έγγαμος με δύο παιδιά: 10 μόρια

γ) έγγαμος με τρία παιδιά: 15 μόρια

δ) πολύτεκνη οικογένεια : 15 μόρια

(Τα μόρια προσμετρούνται για μία (1) μόνο κατηγορία από τις ανωτέρω).

8. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα κριτήρια που προκύπτουν από το βιογραφικό σημείωμα, με την εξής προτεραιότητα:

1. Ημερομηνία κτήσης πτυχίου,

2. Κτήση δεύτερου σχετικού με το αντικείμενο πτυχίου,

3. Κτήση βεβαιώσεων σεμιναρίων σχετικών με το αντικείμενο,

4. Κτήση δεύτερου πτυχίου,

5. Βαθμός πτυχίου.

Για τα προγράμματα που αφορούν άτομα με αναπηρίες, καταρτίζεται ξεχωριστή κατάσταση υποψηφίων, στην οποία συμπεριλαμβάνονται όσοι έχουν την αντίστοιχη ειδίκευση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Π.Φ.Α. με τη συγκεκριμένη ειδίκευση, δύναται να προσληφθούν Π.Φ.Α. με προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οι Π.Φ.Α. προσλαμβάνονται και απασχολούνται στα Π.Α.γ.Ο., με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέγιστης διάρκειας την 15η Ιουνίου 2012.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.

i. Στα Π.Α.γ.Ο προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα άνεργοι Π.Φ.Α., με δικαίωμα να εργασθούν ως τη συμπλήρωση του αριθμού των 30 ωρών σε έναν ή περισσότερους φορείς.

ii. Η ωριαία αποζημίωση θα ανέρχεται στο ποσό 6,35 ευρώ (μεικτές αποδοχές) για τα γενικά προγράμματα

και

iii. Η ωριαία αποζημίωση θα ανέρχεται στο ποσό 7,15 ευρώ (μεικτές αποδοχές) για τα ειδικά προγράμματα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΘΛΗΣΗΣ

Η διάρκεια κάθε μονάδας άθλησης είναι 60 λεπτά. Η συχνότητα των μονάδων άθλησης είναι 3 φορές την εβδομάδα, σε διαφορετικές ημέρες η κάθε μία και μέχρι 15-06-2012.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση το έντυπο της οποίας μπορούν να αναζητήσουν: α)στο τμήμα αθλητισμού του Δήμου Χανίων, κλειστό γυμναστήριο Κλαδισού, τηλ. 2821072238,πληρ. κ.Ζαγουράκης Ιωάννης και β) στο δικτυακό τόπο του Δήμου Χανίων (www.chania.gr)  και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Κυδωνίας 29, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών. Γραφείο Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης  Δήμου Χανίων

 Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, όπου θα πρέπει να δηλώνουν:

i. εάν και σε ποια προγράμματα και σε ποιο Δήμο ή άλλο φορέα εργάστηκαν την προηγούμενο περίοδο

ii. σε ποια προγράμματα και σε ποια δημοτική ενότητα επιθυμούν να εργαστούν κατά σειρά προτεραιότητας

Προθεσμία υποβολή των αιτήσεων μέχρι και δέκα μέρες μετά την τελευταία ημέρα δημοσιοποίησης της περίληψης της παρούσης σε τοπική εφημερίδα. Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν γίνονται δεκτές.

Οι προσληφθέντες καθηγητές Φυσικής Αγωγής είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους όρους και κανονισμούς της σύμβασης καθώς και τα προγράμματα που θα συντάξουν οι αρμόδιοι του τμήματος Αθλητισμού του Δήμου Χανίων όσο αφορά στην κάλυψη ωρών, το είδος των προγραμμάτων που θα τους ανατεθούν παρέχοντας στο Δήμο Χανίων το δικαίωμα κλήσης του επόμενου στον πίνακα μοριοποίησης σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα ωρολόγια προγράμματα.

Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η περίληψη της ανακοίνωσης να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες των Χανίων (έδρα νομού Χανίων) και να αναρτηθεί ολόκληρη στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Χανίων, στο site του Δήμου Χανίων (www.chania.gr)

 

                                                                       Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

                                                                           ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΛΙΟΝΑΚΗΣ

Αίτηση

#Προσλήψεις