main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

08/05/2019, Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή - Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ, έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.1069/80.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 226/1992.
  3. Το υπ΄αριθμ. 4561/22-4-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
  4. Την υπ΄αριθμ. 303/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ.

Προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με τους εξής όρους :

1.  Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές εταιριών ή κοινοπραξιών.

2.  Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της  χρήσης 2018 της ΔΕΥΑ Χανίων, από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.

3.  Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της ΔΕΥΑ Χανίων, Μεγίστης Λαύρας 15 Μουρνιές Χανίων.

4.  Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2018, υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο.

5.  Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 10.000,00 € χωρίς τον ΦΠΑ, για τον έλεγχο της χρήσης 2018.

6.  Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:

6.1.  Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν διετή τουλάχιστον εμπειρία σχετική με το αντικείμενο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

6.2.  Οικονομική Προσφορά, χωρίς τον ΦΠΑ, όπου θα αναφέρονται οι προϋπολογιζόμενες ώρες διενέργειας του ελέγχου από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Οι ώρες και για τους δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές θα αναφέρονται ξεχωριστά, τόσο γι’ αυτές που υποχρεωτικά θα υλοποιηθούν στην έδρα της ΔΕΥΑ Χανίων (τουλάχιστον 80 ώρες επί 2 ελεγκτές ίσον 160 ανθρωποώρες), όσο και αυτών που θα υλοποιηθούν στην έδρα των δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

6.3.  Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ», πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας.

Ο κλειστός φάκελος θα αποσταλεί ή θα κατατεθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της ΔΕΥΑ Χανίων στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεγίστης Λαύρας 15 τ.κ. 73300 Μουρνιές Χανίων, έως και την 16η Μαΐου 2019 και ώρα 14.00. Προσφορές που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς, από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης.

7.  Το κριτήριο ανάθεσης του ελέγχου θα είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά.

8.  Η εργασία του παραπάνω ελέγχου θα παρασχεθεί έως τις 31-10-2019.

9.  Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την παράδοση στην ΔΕΥΑ Χανίων της έκθεσης του ελέγχου της χρήσης 2018 και της έκδοσης του σχετικού τιμολογίου.

logo imageσυμβαίνει

«Χριστούγεννα στον τόπο μας»: Εργαστήρι στολιδιών στο Δημαρχείο Χανίων, από τις 2 Δεκεμβρίου
Εορτασμός της 108ης επετείου της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα
«Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων»: Στις 29/11/2021
Συνεχίζονται οι προβολές του κύκλου «Κινηματογραφικές Περιπλανήσεις στα Μονοπάτια Της Ασίας» : Στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων – Με την Αρωγή Δήμου Χανίων, ΚΕΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ
Συμμετοχή Δήμου Χανίων, Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.Τ.Α.) στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων – Κάλεσμα Δημάρχου Χανίων για ευαισθητοποίηση στην κυκλική οικονομία
"Ανοιχτά Πανιά": Βιβλίο και εκπαιδευτικά προγράμματα στην Παιδική Βιβλιοθήκη και σε πολιτιστικούς χώρους του Δήμου Χανίων
Εφηβικό Καλλιτεχνικό Σαλόνι / Στο ξύπνημα της άνοιξης - Ένα θεατρικό εργαστήρι για τα στερεότυπα και την αποδόμησή τους: Από τις 19/11 στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»
Εργαστήρια Steam για εφήβους στο Μουσείο Σχολικής Ζωής του Δήμου Χανίων: Από 13 Νοεμβρίου
«Η τέχνη του ρυθμού στην Εκπαίδευση»: Κάθε Δευτέρα στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων μαθήματα ρυθμού και κρουστών
Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθηκών Δήμου Χανίων