Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 13/12/2012 09:12

19/12/2012,ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ»για τις ομάδες: Πακέτο Β (έπιπλα) και Πακέτο Ε (λοιπός εξοπλισμός).

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                             Χανιά 12/ 12 / 2012

Πλ. Κουτσουράκη Γεωργία τηλ.2821 3 41760 fax 2821093300                         Α.Π. 98063







                                       ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

                                          Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Επαναπροκηρύσσει τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ»για τις ομάδες: Πακέτο Β (έπιπλα) και Πακέτο Ε (λοιπός εξοπλισμός).

Αξία προμηθευόμενων ειδών : 7.796,00 Ευρώ

Δαπάνη Φ.Π.Α 23% : 1.793,08 Ευρώ

Προϋπολογισμός : 9.589,08 Ευρώ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κατάστημα του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135 Χανιά την 11-01-2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 13,00 έως 13,30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού .

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τον ν. 2286/95 (Όρια διαγωνισμών προμηθειών) καθώς και την υπ΄ αριθμ. 11389/8-3-93 Υπ. Απόφαση ΕΚΠΟΤΑ, καθώς και τις διατάξεις του ν. 3463/06 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και ν. 3852/10.

Παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να καταθέσουν προσφορά σε μία ομάδα (στο σύνολο αυτής) ή και στις δύο ομάδες του Διαγωνισμού (περ. β της παρ. 6 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ). Σε κάθε περίπτωση η προσφορά τους θα πρέπει να καλύπτεται υποχρεωτικά με ανάλογο ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που θα ανέρχεται σε 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης της κατηγορίας που συμμετέχει , η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο Χανίων.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών (που υποβάλουν κοινή προσφορά), που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και διαθέτουν τα υπό προμήθεια είδη, με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με οποιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς.

Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 2821 3 41760, Γραφείο Προμηθειών ή από το website του Δήμου Χανίων www.chania.gr

 

 

Αρχεία

  1. Συγγραφή Υποχρεώσεων
  2. Τεχνική Εκθεση
  3. Παραρτήματα
  4. Έντυπο προσφοράς
  5. Τεχνικές προδιαγραφές
  6. Αναλυτικά η προκήρυξη