Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

7/10/2015, Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το έργο "Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Χανίων 2015"

07.10.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 10:33

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων Κεμεσίδης Εμμανουήλ λαμβάνοντας υπόψη, την υπ’ αριθ. 223/26-3-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Χανίων 2015 και την 742 /2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης, έγκριση των όρων της διακήρυξης και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού αντίστοιχα, προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό του έργου:«Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Χανίων- 2015» προϋπολογισμού 40.000,00€ (με το Φ.Π.Α. 23%) κατά το σύστημα της ενιαίας προσφοράς έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) του άρθρου 5 παρ. 1 και 2 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Ο Προϋπολογισμός των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται σε 40.000,00€ με τη δαπάνη αναθεώρησης και το Φ.Π.Α. για κατηγορία εργασιών Οδοποιίας.

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα μητρώα του ΜΕΕΠ στην τάξη Α1 και άνω ή που κατέχουν Νομαρχιακά πτυχία για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Προσφορές με συστημένη επιστολή ή κατάθεση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας δεν είναι αποδεκτές.

Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων στις 20 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τρίτη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Λήξη κλειστών προσφορών η 10.00 πμ. εκτός εάν η παράδοση προσφορών συνεχιστεί χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.

Eγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία δεν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 157 παράγραφος 1α και άρθρο 143 του Ν. 4281/2014.

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονος ή ασύμφορος θα επαναληφθεί με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής (Οικονομική Επιτροπή).

 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους θα διατίθεται από το Ταμείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, οδός Κυδωνίας 29, Χανιά, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής του, που ανέρχεται σε 3 ΕΥΡΩ. Τα τεύχη δημοπράτησης (Διακήρυξη και Τεύχη Μελέτης), πλην από το έντυπο οικονομικής προσφοράς, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (www.chania.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, (Γρηγορίου Ε’ 50 και Σφακιανάκη), κ. Βολάνη Φιλιώ στο τηλ. 28213-41718 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

 

Διακήρυξη Διαγραμμίσεων

ΕΣΥ Διαγραμμίσεων

Προυπολογισμός Διαγραμμίσεων

ΣΑΥ Διαγραμμίσεων

Τεχνική Έκθεση

Τιμολόγιο

ΦΑΥ