Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

14/9/2015, Προκήρυξη για " Προμήθεια γραφικής ύλης-υλικά γραφείου, Υπηρεσιακά βιβλία, χαρτί φωτοτυπικού Α3 & Α4 για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων για το σχολικό έτος 2015-2016.

14.09.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 02:09

       Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

        Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την « Προμήθεια γραφικής ύλης -– υλικά γραφείου, Υπηρεσιακά βιβλία,Χαρτί φωτοτυπικού Α3 & Α4 για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δ Χανίων για το σχολικό έτος 2015-2016».Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα …58300,5….€ πλέον Φ.Π.Α. 23% …13409,12….€ σύνολο …71709,62….€.

Ειδικότερα η προμήθεια αφορά τις εξής κατηγορίες :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: προϋπολογισμού 33382,00…€ πλέον ΦΠΑ23%.7677,86.... € σύνολο 41059,86 €.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΒΙΒΛΙΑ: προϋπολογισμού 7838,50….€ πλέον Φ.Π.Α. 23% 1808,86….€ σύνολο 9641,36 €.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΩΤΥΠΙΚΟΥ Α4, Α3: προϋπολογισμού 17080 € πλέον Φ.Π.Α. 23% 3928,40 .. € σύνολο 21008,40 €.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν πρoσφορά σε μια ή σε περισσότερες κατηγορίες των προς προμήθεια ειδών.

Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή αποκλεισμού, την προμήθεια ΟΛΩΝ των ειδών της κατηγορίας που συμμετέχουν.

Οι προσφορές θα συνοδεύονται από δείγμα όλων των προσφερόμενων ειδών.

Ο διαγωνισμός διεξαχθεί στα γραφεία Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων οδός Κριάρη 40 (1ος όροφος) Τ.Κ. 73135 Χανιά, στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 , ώρα λήξης επίδοσης προσφορών ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, όπου θα ακολουθήσει η αποσφράγιση τους.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 28213 41773, Γραφείο Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου ΧανίωνΚονταξάκης Ευτύχιος

 

Προκήρυξη

'Εντυπο οικονομικής Προσφοράς

Τεχνική έκθεση