Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

16/04/2020,ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ “ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

16.04.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 15:41

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1. Ο Δήμος Χανίων προκηρύσσει Δημόσιο Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελετών κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της “ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» προεκτιμώμενης αμοιβής 251.936,77 (προ ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 και του όρους της σχετικής διακήρυξης. [Κωδικός CPV: 71335000-5 «Τεχνικές Μελέτες»].

2. Σκοπός της μελέτης είναι η εκτέλεση όλων των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών και η απόκτηση των σχετικών αδειοδοτήσεων προκειμένου να επιτευχθεί η μελετητική ωριμότητα για την υλοποίηση του κυρίως έργου με τίτλο «Αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου του Δήμου Χανίων για λειτουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης», το οποίο στην αποκατάσταση και επανάχρηση του νεοκλασικού διατηρητέου κτηρίου που βρίσκεται στην οδό Τζανακάκη 86 και Ερωτοκρίτου, ιδιοκτησίας Δήμου Χανίων.

3. Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης ανέρχεται σε 251.936,77 (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές ανά κατηγορία μελέτης, καθώς και ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%):


Α/Α

ΜΕΛΕΤΗ

ΑΜΟΙΒΗ (€)

1

Αρχιτεκτονική Μελέτη

99.917,87

2

Γεωτεχνική Μελέτη

10.865,92

3

Στατική Μελέτη

53.022,97

4

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

55.268,69

 

ΣΥΝΟΛΟ

219.075,45

 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%

32.861,32

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

251.936,77

 

ΦΠΑ 24%

60.464,82

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΦΠΑ

312.401,59

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των ως άνω κατηγοριών που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

5. Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει τεχνική ικανότητα ως εξής:

Για την κατηγορία μελέτης 07 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες): τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας

Για την κατηγορία μελέτης 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες): τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 4ετούς εμπειρίας

Για την κατηγορία μελέτης 08 (Στατικές Μελέτες): τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας.

Για την κατηγορία μελέτης 09 (Μελέτες Μηχανολογικές-Ηλεκτρολογικές-Ηλεκτρονικές) : τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας.

Επιπλέον πρέπει να διαθέτει εμπειρία από την εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση μελετών, οι οποίες εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου κατά την τελευταία πενταετία.

6. Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους:

Α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν πτυχίο μελετητή ή γραφείων μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών:

κατηγορία μελέτης 07 : Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες

κατηγορία μελέτης 21 : Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες

κατηγορία μελέτης 08 : Στατικές Μελέτες

κατηγορία μελέτης 09 : Μελέτες Μηχανολογικές-Ηλεκτρολογικές-Ηλεκτρονικές

Β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. Γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που η χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της σχετικής διακήρυξης.

7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εννέα (9) μήνες.

8. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

9. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 117384/26-10-2017(ΦΕΚ 3821Β') Κοινή Υπουργική Απόφαση.

10. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26η Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 1η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 11:00 π.μ. Οι προσφορές ισχύουν για εννέα (9) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

11. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής συμμετοχής ποσού 5.038,00 €. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση πρέπει να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών.

12. Η μελέτη αφορά το Υποέργο 1 της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020” στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ [ΣΑΕ 1551, κωδ. εναρίθμου 2018ΣΕ15510002] ποσό 200.000,00 € περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, καθώς και από Ίδιους Πόρους του Δήμου Χανίων [Κ.Α.: 61.7411.001] ποσό 112.401,59 € περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.

13. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες.

14. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων.

15. Το κείμενο της περίληψης διακήρυξης της δημοπρασίας και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης θα αναρτηθούν και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Χανίων: www.chania.gr . Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 28213-41711.

16. Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

 

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

Γεώργιος Ξανθουδάκης

 

Ο παρών διαγωνισμός έχει αναρτηθεί στο promitheus.gov.gr με συστημικό αριθμό 88708

Αρχεία

 1. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗΣ
 2. ΣΧΕΔΙΑ 2
 3. ΣΧΕΔΙΑ 1
 4. espd-xml
 5. espd
 6. 2020-OJS074-176969
 7. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
 8. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ
 9. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
 10. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 11. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
 12. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 13. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ