Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2023

Διακήρυξη Aνοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Φύλαξη του Κτηρίου του Νυχτερινού Καταφυγίου του Δήμου Χανίων

05.04.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 15:08

                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  ΑΔΑ: ΨΟΘΙΩΗ5-Η4Ι
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Χανιά 05-04-2023
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                             Αρ.Πρ. 19107
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
Πλ. Κουτσουράκη Γεωργία                             
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, 73135
Τηλ.: 2821341760, Fax: 2821341750
email: dimos@chania.gr, g-promitheies@chania.gr
 www.chania.gr 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΣΤΕΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσίας «Φύλαξη του Κτηρίου του Νυχτερινού Καταφυγίου του Δήμου Χανίων» με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.

1. Προϋπολογισμός H εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των :  49.476,51€ και συνολική αξία: 67.485,96 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ24% και των προαιρέσεων  

Προαίρεση  ΝΑΙ (6.135,09 €)

2. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά, Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

3. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.chania.gr) είναι διαθέσιμα όλα τα συμβατικά  τεύχη της παρούσας.

Επίσης η προκήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης διατίθενται  και σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του ∆ήµου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, Χανιά, τηλ. 28213 41760 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορούν  να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

4. Κωδικός CPV:   79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης

5. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας:  EL434

6. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Αντικείμενο της παρούσας είναι η ελεγχόμενη πρόσβαση των αστέγων στο Νυχτερινό Καταφύγιο και η επίβλεψη – επιτήρηση του χώρου  καθ’ όλη την διάρκεια της παροχής υπηρεσίας, απαγορεύοντας την πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα στους χώρους του.

7. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

8. Χρόνος υλοποίησης της υπηρεσίας αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και ισχύει για δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα του Δήμου να παρατείνει τη σύμβαση μονομερώς με τους ίδιους όρους για ένα (1) επιπλέον έτος μετά τη λήξη της, με την ίδια συμβατική ετήσια αξία όπως αυτή έχει προκύψει από την οικονομική προσφορά του αναδόχου.

9. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως περιγράφεται στην σχετική αναλυτική Διακήρυξη.

10. Υποδιαίρεση σε τμήματα:  ΟΧΙ

Οι ενδιαφερόμενοι με ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν προσφορές που θα καλύπτουν ολόκληρη την υπηρεσία και όχι μέρος αυτής.

11. Η εγγύηση συμμετοχής: ένα τοις εκατό (1%) επί της προϋπολογιζομένης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. Η απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 494,76€.

12. Κριτήριο ανάθεσης:  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής

13. Παραλαβή προσφορών:

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 24/04/2023 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 23:55.

-Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 26/04/2023 και ώρα 08:30.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

14. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς

15. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

16. Χρηματοδότηση:  από ιδίους πόρους του Δήμου Χανίων

17. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: : Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι  διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016,  και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ)  (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»   

18. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL): www.chania.gr στην διαδρομή: Προκηρύξεις και καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: :   189700

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL): www.chania.gr στην διαδρομή : Προκηρύξεις και αναρτάται στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

 Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΩΡΩΝ

ΕΕΕΣ σε PDF

ΕΕΕΣ σε XML

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦ.Αρθρ.68