Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

22/06/2015, Ανακοίνωση ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ για την Εργασία: Απολυμάνσεις, Μυοκτονίες, Απεντομώσεις Δημοτικών Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Χανίων

17.06.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 11:06

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εργασία για Απολυμάνσεις, Μυοκτονίες, Απεντομώσεις Δημοτικών Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Χανίων

O Δήμος Χανίων πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της Εργασίας για Απολυμάνσεις, Μυοκτονίες, Απεντομώσεις Δημοτικών Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Χανίων συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και την περιγραφή της υπηρεσίας οι οποίες επισυνάπτονται.

Το κριτήριο επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των εργασιών και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει μαζί με τον ΦΠΑ τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας. Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται αριθμητικά σε Ευρώ και θα περιλαμβάνει τις κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή.

Η εργασία θα πραγματοποιείται τμηματικά ύστερα από έγγραφη εντολή της υπηρεσίας και η εξόφληση της ανωτέρω δαπάνης θα γίνεται μετά από την πραγματοποίηση της εργασίας, την έκδοση του τιμολογίου και όλων των σχετικών παραστατικών πληρωμής από τον ανάδοχο. Η υπηρεσία υποχρεούται στην έκδοση της σχετικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης η οποία θα υπογράφεται από τον επιβλέπων υπάλληλο, τον προϊστάμενο και τον διευθυντή της αρμόδιας υπηρεσίας και θα συνοδεύει το τιμολόγιο κατά την προσκόμισή του στην Οικονομική Υπηρεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του Δήμου με την ένδειξη προς Γραφείο Προμηθειών προσφορά για την Εργασία για Απολυμάνσεις, Μυοκτονίες, Απεντομώσεις Δημοτικών Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135. Η παραπάνω προσφορά πρέπει να συνοδεύεται με ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και να έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 26-06-2015 τηλέφωνο πληροφοριών 2821341760.

Αναλυτικά η Ανακοίνωση

Τεχνική Έκθεση

Έντυπο Προσφοράς