Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

06/10/2015, ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

06.10.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 09:10

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Ύστερα από την 746/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που κατακυρώνει μέρος των ειδών της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρ. 58933/22-09-2015, Προσκαλεί εκ νέου τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές των ειδών (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, εφόσον γι' αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ) να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, της προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων, για τα υπόλοιπα είδη, συνολικού προϋπολογισμού 8.190,00 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού του Δήμου Χανίων μέχρι την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη και την υπογραφή σύμβασης.

Ολόκληρη η Πρόσκληση

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός-Ποσότητες

Έντυπο Προσφοράς

Αναλυτική Προκήρυξη

Τεχνικές Προδιαγραφές

746/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής