Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

22/08/2017, Προκήρυξη για: Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού για το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου του Δήμου Χανίων – Εργαστηριακός Εξοπλισμός

22.08.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 14:07

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΑΔΑ: ΨΡ2ΗΩΗ5-Θ73
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     Χανιά,         22/08 / 2017
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                              Α.Π.                  47228
Πληρ. Κουτσουράκη Γεωργία
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135
Τηλ. 28213 41760, Fax: 2821341750
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού για το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου του Δήμου Χανίων – Εργαστηριακός Εξοπλισμός, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής επί του συνόλου των ειδών.

Φορέας της προμήθειας είναι:

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Οδός: ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29, ΧΑΝΙΑ

Ταχ.Κωδ.: 73135

Τηλ. 28213 41760

fax:28213 41750

E-mail: dimos@chania.gr, g-promitheies@chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

Ιστοσελίδα:www.chania.gr

 

Αφορά στην προμήθεια προμήθεια – εγκατάσταση – θέση σε λειτουργία – εκπαίδευση και παράδοση προς χρήση του Εργαστηριακού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την λειτουργία του κέντρου υγείας αστικού τύπου στον Δήμο Χανίων.

 

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 36.281,09€ πλέον ΦΠΑ 24% 18.707,46€ σύνολο 44.988,55 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α (ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020) σύμφωνα και με το με αριθμό 17281/2016 έγγραφο της ΕΥΔ της Περιφέρειας Κρήτης.

Οι προσφορές, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτουν όλες τις ποσότητες. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ειδών ή ποσοτήτων

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Τ.Κ 73135, στις 13/09/2017 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 πμ έως 10:30 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

 Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού, γραπτή και προφορική, ορίζεται η ελληνική.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. Ανάδοχος της προμήθειας κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή χωρίς το ΦΠΑ και η προσφορά του είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν : α) Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που ασκούν μέσα στην χώρα ή έξω απ’ αυτήν το εμπορικό επάγγελμα, που είναι σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας το τρέχον έτος του διαγωνισμού, β) οι νόμιμοι, ειδικά εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους, γ)οι Συνεταιρισμοί, δ)οι Ενώσεις προμηθευτών (ή κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης εφόσον συντρέχουν γι' αυτόν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 73 Ν.4412/2016.

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.chania.gr στην διαδρομή: Προκηρύξεις

Η Διακήρυξη μαζί με τα συνημμένα τεύχη που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής διατίθεται από το Δήμο Χανίων (οδός Κυδωνίας, Αρ. 29, Τ.Κ. 73135) κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες καθώς και από το site του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Χανίων τηλ. 28213 41760, Fax: 2821041750

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Αναλυτικά η Διακήρυξη

Τεχνική Έκθεση

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ενδεικτικό Τιμολόγιο

Προϋπολογισμός

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Φ'υλλα Συμμόρφωσης

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς