Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

19/11/2018, Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια κουφωμάτων της πτέρυγας Β1 του κτιρίου του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων»

20.11.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 07:11

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής για την ανάθεση της Προμήθειας κουφωμάτων της πτέρυγας Β1 του κτιρίου του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων συνολικού ποσού 33.653,60 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων, Μελιδονίου 27, Χανιά Κρήτης Τ.Κ 73134, στις 29/11/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα από 11.00 π.μ. έως 12.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Οι οικονομικοί φορείς στην προσφορά τους θα συμπεριλάβουν όλα τα είδη.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα της εποπτεύουσα  αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.chania.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τμήμα Προμηθειών του δημοτικού Γηροκομείου Χανίων τηλ. 28210 23365, Fax: 2821023361

Διακήρυξη

Τεχνικές προδιαγραφές

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Έντυπο Τ.Ε.Υ.Δ.