Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

30/11/2018, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΝΗΣΙΩΝ , ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ / ΗΥ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

30.11.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 02:11

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΓΝΗΣΙΩΝ , ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ  ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ / ΗΥ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 39.053,98  ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%.

 

Περίληψη

Διακήρυξη

Τ.Ε.Υ.Δ.

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Τεχνικές Προδιαγραφές

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής