Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

28/03/2018, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την « Ανάθεση των Υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης-διαχείρισης-συντονισμού (ΠΕ 1.2.2), διοργάνωση ημερίδων (ΠΕ 2.2.1) και προετοιμασία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού πληροφόρησης, (ΠΕ 2.2.2) της πράξης με ακρωνύμιο Smart Cities στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 -2020»

28.03.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 03:03

         

logo

                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               ΑΝΑΤΡΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  ΑΔΑ Ω8ΞΝΩΗ5-Χ5Ξ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                     Χανιά: 28 / 03 / 2018
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                            Αρ. Πρωτ. 15477
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ. Κουτσουράκη Γεωργία
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135
Τηλ. 28213 41760,Fax: 28213 41750
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την « Ανάθεση των Υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης-διαχείρισης-συντονισμού (ΠΕ 1.2.2), διοργάνωση ημερίδων (ΠΕ 2.2.1) και προετοιμασία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού πληροφόρησης, (ΠΕ 2.2.2) της πράξης με ακρωνύμιο Smart Cities στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 -2020»

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων προκηρύσσει

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση των Υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης-διαχείρισης-συντονισμού (ΠΕ 1.2.2), διοργάνωση ημερίδων (ΠΕ 2.2.1) και προετοιμασία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού πληροφόρησης, (ΠΕ 2.2.2) της πράξης με ακρωνύμιο Smart Cities στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 -2020»

O συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των τριάντα ένα χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ [31.500,00€], συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (24%), ήτοι 25.403,23€ πλέον ΦΠΑ 24% 6.096,77€

 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά, Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.chania.gr) είναι διαθέσιμα όλα τα συμβατικά τεύχη της παρούσας.

Επίσης η προκήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών διατίθενται και σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του ∆ήµου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, Χανιά, τηλ. 28213 41760 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

3. Κωδικός CPV: 79410000-1, 79823000-9

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL434

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Το Αντικείμενο του διαγωνισμού, καθορίζεται αναλυτικά στο Παράρτημα Α: 1) Τεχνικές Προδιαγραφές που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος και αφορά αφορά την ανάθεση των «Υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης-διαχείρισης-συντονισμού (ΠΕ 1.2.2), διοργάνωση ημερίδων (ΠΕ 2.2.1) και προετοιμασία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού πληροφόρησης, (ΠΕ 2.2.2) της πράξης με ακρωνύμιο Smart Cities στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 -2020» η οποία εντάσσεται στα πλαίσια της συμμετοχής του Δήμου Χανίων ως εταίρος στην πράξη «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου” με ακρωνύμιο «Smart Cities» στο πλαίσιο το προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020”.

6. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

7. Χρόνος παράδοσης Υπηρεσίας: από την υπογραφή της Σύμβασης, μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, έως τις 31/10/2019, που συμπίπτει και με τη λήξη της Πράξης Smart Cities. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δύναται να παραταθεί έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του αναδόχου ή της αναθέτουσας αρχής.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως περιγράφεται στην υπ΄αριθμό..15473/28-03-2018 αναλυτική Διακήρυξη.

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Όχι

10.Η εγγύηση συμμετοχής Δεν απαιτείται

11. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών από τον αντίστοιχο μαθηματικό τύπο που προσδιορίζεται στο Παράρτημα Α: 4) Κριτήρια Αξιολόγησης της Διακήρυξης

12. Παραλαβή προσφορών:

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Τ.Κ 73135, στις 17 /04/ 2018 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 πμ έως 10:30 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: 120ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

15. Χρηματοδότηση: Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, ΣΑΕΠ 102/6 με κωδικό ΣΑ2017ΕΠ10260014

Οι σχετικές πιστώσεις,έχουν εγγραφεί στους Κ.Α. 69-6117.006 και 69-6117.007 του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου Χανίων

16. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 127 όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 30 και 31 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017

17. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) : www.chania.gr στην διαδρομή : Προκηρύξεις,

Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) : www.chania.gr

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Αναλυτικά η Διακήρυξη

Τεχνικές Προδιαγραφές

ΤΕΥΔ

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Περίληψη - ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Έγκριση όρων διακήρυξης - ΔΙΑΥΓΕΙΑ