Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 24/10/2013 08:10

29/10/2013, Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων της Δημοτικής Ενότητας Χανίων.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων της Δημοτικής Ενότητας Χανίων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.23% 13.800,00€ σύνολο 73.800,00€.

Ο διαγωνισμός διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29 Τ.Κ. 73135 Χανιά, στις 8 Νοεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11,00 έως 11,30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας και θα απευθύνεται στον Δήμο Χανίων.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 28213 41760, Γραφείο Προμηθειών στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

 

Προκήρυξη

Τεχνικές Προδιαγραφές

Προϋπολογισμός

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ορθή επανάληψη)