Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 12/08/2013 03:08

12/8/13, Aνοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. O Δήμος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :

«Επισκευη Συντηρηση Αθλητικων Εγκαταστασεων» με προϋπολογισμό 330.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία έργων οικοδομικών με προϋπολογισμό 171.222,63 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. και απρόβλεπτα) και β) κατηγορία έργων Η/Μ με προϋπολογισμό 107.017,31 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. και απρόβλεπτα)

 2. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων στην οδό Γρηγορίου Ε’ 50 και Σφακιανάκη – 2ος όροφος – Χανιά, μέχρι και την Πέμπτη 23 Αυγούστου 2013. Τα τεύχη δημοπράτησης είναι επίσης διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.chania.gr). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821341726, 2821341614, FAX 2821093300 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Γιώργος Λαζόπουλος

 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, οδός Γρηγορίου Ε’ 55, 3ος όροφος, στις 27 Αυγούστου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι ο συνδυασμός του συστήματος επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης  του άρθρου 4 παρ. β & άρθρου 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ), με το σύστημα μειοδοσίας μόνο στο ποσοστό οφέλους για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών της παραγράφου ε του άρθρου 4 και του άρθρου 9 του Ν 3669/08 για την πληρωμή των απολογιστικών εργασιών.

 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι

  • τάξεις Α2, 1η (και 2η εντός νομού έδρας και σε ένα δεύτερο επιλογής της) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και
  • στην Α2, 1η (και 2η εντός νομού έδρας και σε ένα δεύτερο επιλογής της) τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ ή κοινοπραξίες τάξης Α1 για έργα κατηγορίας Η/Μ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ποσού ύψους των πέντε χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ (5.340 €) και ισχύ τουλάχιστον μέχρι 28 Μαρτίου 2014. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

 6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ (κωδικός 15-7336.001) (ποσό για το 2013 150.000 €).

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την  Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Χανίων.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ


[1]  Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων γραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του Ν.3669/08). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. 


Συνημμένα: