Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 04/03/2013 10:03

28/2/2013, Εκ των υστέρων δημοσιότητα "Τεχνικής Βοήθειας Δήμου Χανίων"

Σύμφωνα με την αρ.51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 (ΦΕΚ 1856/26-11-2010) «Καθορισμός των στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους» και συγκεκριμένα των αναφερομένων στο μέρος Α’ παρ.6 και τα άρθρα 8 και 9, ανακοινώνεται ότι:

 Στα πλαίσια της πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» με κωδ.ΟΠΣ 373651 του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής», κατά το έτος 2012 συνάφθηκε η με αρ.πρωτ. 95695/5-12-2012 (ΑΔΑ: Β45ΜΩΗ5-448) σύμβαση μεταξύ Δήμου Χανίων και του γραφείου μελετών «Λιόντος & Συνεργάτες Ε.Π.Ε.» για την «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» προϋπολογισμού 28.477,20 € πλέον ΦΠΑ.

 Το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» έχει ενταχθεί προς υλοποίηση στο Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 στον κωδ. Θεματικής Προτεραιότητας 59, με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 7.600.000,00 € και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

1. Ανακοίνωση

2. Σύμβαση

3.Απόφαση ένταξης