Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 05/06/2013 03:06

05/06/2013, Προκήρυξη δημοπρασίας για την ενοικίαση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου στο Σταυρό – Δημοτικής Ενημερότητας Ακρωτηρίου

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ


Δημόσια ανοικτή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την δημοπράτηση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου στο Σταυρό – Δημοτικής Ενημερότητας Ακρωτηρίου, Το υπό μίσθωση Αναψυκτήριο (πρόκειται για τρία μικρά ισόγεια
κτίσματα από λιθοδομή) βρίσκονται στην Πλατεία του Σταυρού Ακρωτηρίου και έχουν συνολική επιφάνεια 46,16 τμ. εκ των οποίων το παρασκευαστήριο του Αναψυκτηρίου έχει επιφάνεια 31,97 τμ. ενώ τα άλλα δύο αποτελούν τους χώρους υγιεινής ανδρών και γυναικών με επιφάνειες 6,68 τμ. και 6,51 τμ. αντίστοιχα.
Η μίσθωση θα είναι για έξι (6) χρόνια εφόσον τηρηθούν απολύτως όλοι οι όροι της διακήρυξης. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό των πέντε χιλιάδων τετρακοσίων (5.400,00) ευρώ. Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450,00) ΕΥΡΩ.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 18 Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα από 10:30 έως 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων. Τα έξοδα της δημοσίευσης θα βαρύνουν τους
πλειοδότες. Για να γίνει δεκτή οποιαδήποτε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο ύψους 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης με γραμμάτιο της Δ.Ο.Υ Χανίων (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) ή εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία αναγνωρισμένης
Τράπεζας. Τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής ανάλογα με τη νομική μορφή του συμμετέχοντα ορίζονται στη διακήρυξη. Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο Δημαρχείο Χανίων, Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλ.: 28213 41756.

Αναλυτικά η προκήρυξη

Χάρτες

Σταυρός