Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 11/01/2013 12:01

11/01/2013, Mίσθωση ακινήτου από το Δήμο Χανίων, για την εναπόθεση αδρανών υλικών

Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία  για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Χανίων, για την εναπόθεση  αδρανών υλικών μη επικίνδυνων αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για δύο (2) χρόνια με δυνατότητα παράτασης ενός έτους ακόμα.

Το προς μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται  εντός των διοικητικών ορίων του νέου διευρυμένου Δήμου Χανίων, και κατά το δυνατόν πλησιέστερα στο κέντρο του και να είναι  εμβαδού πλέον των οκτώ (8) στρεμμάτων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν προσφορές εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, ήτοι την 05 Φεβρουαρίου  2013 ημέρα Τρίτη  και από ώρα 11:00 (λήξης επίδοσης προσφορών), στα Γραφεία του Δήμου Χανίων ενώπιον της αρμόδιας Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της διακήρυξης.  Στη συνέχεια θα οριστεί ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας στην οποία θα καλεστούν με αποδεικτικό να λάβουν μέρος μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη θα παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία, Γραφείο Προμηθειών  του Δήμου Χανίων, οδός Κυδωνίας 29, Χανιά ,τηλ. 28213-41760. ή στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

 

Αναλυτικά η διακήρυξη

Τεχνική έκθεση