Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 10/09/2013 01:09

11/9/2013, Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση συμβάσεως παροχής υπηρεσιών των ενεργειών του έργου με τίτλο: «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ»

                                                                                 logotypo

Ημερ.03/09/2013 

 Αρ. Πρωτ. 74208

ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΩΗ5-ΩΟ0

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση συμβάσεως παροχής υπηρεσιών των ενεργειών:

Ενέργεια 1: Δημιουργία Πληροφοριακών Πινακίδων & Εκδόσεων

Ενέργεια 2: Διοργάνωση Ενημερωτικής Συνάντησης

Ενέργεια 3: Σχεδιασμός, Οργάνωση & Υλοποίηση Εκστρατείας Προβολής και Δημοσιότητας στα ΜΜΕ

Ενέργεια 4: Ανάπτυξη διαδικτυακού πληροφοριακού τόπου – ιστοσελίδας & Διαδικτυακή Προώθηση Έργου

Του έργο με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ», πράξη στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης Παλιάς Πόλης Χανίων, ενταγμένη  προς χρηματοδότηση στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013».

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 37.000,00 €  πλέον Φ.Π.Α. 8.510,00 € σύνολο 45.510,00 €.

H δαπάνη της υπηρεσίας θα συγχρηματοδοτηθεί από Εθνικούς Πόρους και από το Ε.Τ.Π.Α. μέσω του «Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» και θα βαρύνει τον Κ.Α 30-6117.022 του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2013.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Τ.Κ. 73135 Χανιά, στις 03/10/2013, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11:00 έως 11.30 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως επί ποινή αποκλεισμού.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ενεργειών, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η απόρριψη μίας ή περισσότερες από τις ενέργειες, επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 3% της προϋπολογισθείσας δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 28213-41760, ενώ η διακήρυξη διατίθεται από το Γραφείο Προμηθειών και από την ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr


Τα έξοδα δημοσίευσης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Αντιδήμαρχος Χανίων

Κωνσταντίνος Πρωτοπαπαδάκης


Επισυναπτόμενα Τεύχη Διαγωνισμού:

1. Περίληψη Διακήρυξης

2. Αναλυτική Διακήρυξη

3. Συγγραφή Υποχρεώσεων

4. Παράρτημα Α - Περιγραφή Υπηρεσίας

5. Παράρτημα Β - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

6. Παράρτημα Γ - Υπόδειγμα ιδιωτικού Συμφωνητικού