Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 17/05/2013 09:05

14/05/2013, Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού του Δήμου Χανίων προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσια ανοικτή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού του Δήμου Χανίων προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως τοποθέτηση θαλάσσιων μηχανοκίνητων μέσων αναψυχής, ομπρελών, καθισμάτων θαλάσσης, λειτουργία τροχήλατων αναψυκτηρίων), για την τουριστική περίοδο 2013, εφόσον τηρηθούν απολύτως όλοι οι όροι της διακήρυξης. Αναλυτικότερα, οι χώροι παραχώρησης και το ελάχιστο όριο προσφοράς (τιμή εκκίνησης), ορίζονται στην διακήρυξη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 28 Μαίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα από 9:30 έως 10:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων. Τα έξοδα της δημοσίευσης θα βαρύνουν τους πλειοδότες. Για να γίνει δεκτή οποιαδήποτε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο ύψους 20% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης με γραμμάτιο της Δ.Ο.Υ. Χανίων (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) ή εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία αναγνωρισμένης Τράπεζας. Τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής ανάλογα με τη νομική μορφή του συμμετέχοντα ορίζονται στη διακήρυξη.

Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο Δημαρχείο Χανίων, Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο: 28213 41756.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Χάρτες

Άγιοι Απόστολοι 1

Άγιοι Απόστολοι 2

Άγιος Ονούφριος

Καλάμι

Κλαδισσός-Άπτερα

Λουτράκι

Νέα Χώρα

Σταυρός-Παχιά Άμμος

Τερσανάς

Χρυσή Ακτή

ΘΜ8

ΘΜ9

ΘΜ10

ΘΜ11

ΘΜ12

ΘΜ13

ΘΜ14