Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 06/11/2014 01:11

06/11/2014, Εργασίες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων.

 Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
 2. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80.
 3. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α/2006).
 4. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008.
 5. Την Εγκ. Υπ. Οικ. Σ. 2144/192/ΠΟΛ. 215/1987 που αφορά την επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων σε ιδιωτικό συνεργείο.
 6. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2014, που προβλέπει πίστωση 10.000,00€ στον Κ.Α. 35-6264.001 για «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων».
 7. Την υπ΄αριθμό Α-1512/2014 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης.
 8. Την υπ΄ αριθμό 1131/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση 9.000,00 € για την παραπάνω δαπάνη.
 9. Την υπ’ αριθμό 81357/2014 Εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας με τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές της εργασίας.
 10. Την υπ’ αριθμό 284/01-09-2014 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
 11. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

 Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση, των εργασιών επισκευής – συντήρησης των μηχανημάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας, προϋπολογισμού 9.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, διότι ύστερα από έλεγχο των ανωτέρω  μηχανημάτων από το συνεργείο του Δήμου, διαπιστώθηκαν βλάβες και χρειάζονται οι αναμενόμενες επισκευές και αντικατάσταση ανταλλακτικών. Επίσης υπάρχει ανάγκη για κάλυψη τυχόν νέων ζημιών – αναγκών που θα προκύψουν στα μηχανήματα  της υπηρεσίας.

Επειδή ο Δήμος δεν διαθέτει το τεχνικό προσωπικό, οι επισκευές πρέπει να γίνουν στο επίσημο service των μηχανημάτων και στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται πλήρης εργασία με επισκευή και τοποθέτηση ανταλλακτικού, συντήρηση και έλεγχος καλής λειτουργίας του κάθε μηχανήματος.

Ειδικότερα οι εργασίες επισκευής – συντήρησης αφορούν τις εξής ομάδες : 

 

ΟΜΑΔΑ 1. Μηχανήματα

 

1

Θαμνοκοπτικά HUSQVARNA       

2

Αλυσοπρίονα HUSQVARNA      

3

Μηχανή γκαζόν HUSQVARNA  

4

Κονταροπρίονα HUSQVARNA   

5

Επικαθήμενα κουρευτικά γκαζόν  HUSQVARNA  

6

Θαμνοκοπτικό KOMATSU 22 

7

Θαμνοκοπτικά   OLEO MAC     

8

Αλυσοπρίονο  OLEO  

9

Μηχανές γκαζόν EFCO   

10

Μηχανή χορτοκοπτικό BLUE BIRD FLO 

11

Ψεκαστικό MITSUBISHI ROBIN

12

Γεωτρύπανο  EFCO

13

Αλυσοπρίονο KRAF

14

Μπορντουροψάλιδο  BLU BIRD

15

Μηχανή γκαζόν KOMATSU 22 

16

Μηχανές γκαζόν CASTEL GARDEN

17

Μηχανή γκαζόν  OLEO MAC 190 

18

Τρακτέρ HACO

19

Επικαθήμενο κουρευτικό γκαζόν  TORO

20

Σκαπτικό φρέζα πετρελαίου  

21

Αεροτής γκαζόν 

22

Μηχανή  γκαζόν  QUATTVO 40

23

Σκαπτικό φρέζα βενζίνης 

24

Κομπρεσέρ αέρος

25

Κονταροπρίονα STIHL 

26

Αλυσοπρίονα STIHL 

27

Θαμνοκοπτικά STIHL 

28

Μπορντουροψάλιδα STIHL 

29

Μηχανές γκαζόν VIKING

30

Θαμνοκοπτικά KAWASAKI

31

Αλυσοπρίονα ECHO

 

Προϋπολογισμός 1ης ομάδας:  8.600,00 €  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 23%

(Στην  τιμή συμπεριλαμβάνονται πλήρης εργασία με επισκευή και τοποθέτηση ανταλλακτικού ,συντήρηση και έλεγχος καλής λειτουργίας του κάθε μηχανήματος.)

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 2. Μηχανήματα

 

1

Θαμνοκοπτικά MITSUBISHI 

2

Ψεκαστικό MIYAKE KG-160

 

Προϋπολογισμός 2ης ομάδας:  400,00 €  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 23% .

(Στην  τιμή συμπεριλαμβάνονται πλήρης εργασία με επισκευή και τοποθέτηση ανταλλακτικού ,συντήρηση και έλεγχος καλής λειτουργίας του κάθε μηχανήματος.)

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά σε μια ή σε περισσότερες ομάδες  όπως ορίζονται ανωτέρω. Αντίστοιχα θα ανακηρυχθούν μειοδότες ανά ομάδα ή ομάδες.

 

 Οι προσφέροντες πρέπει να προσκομίσουν μαζι με την προσφορά τους επι ποινή αποκλεισμού υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,  όπου θα αναφέρεται ότι δεσμεύονται ότι η επισκευή των μηχανημάτων θα γίνεται εντός 4 εργασίμων ημερών από την επόμενη της προσκόμισης του μηχανήματος στην έδρα τους.

 

Η υπεύθυνη δηλώση πρέπει να φέρει ημερομηνία ίδια με την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς στο Δήμο Χανίων ή της αποστολής με ταχυδρομική υπηρεσίας.

 

Οι εργασίες θα γίνουν τμηματικά ανάλογα τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και την εξέλιξη των ζημιών – συντηρήσεων έως την συμπλήρωση του ανώτερου ποσού ανά ομάδα. 

 

Αναλυτικά  οι προδιαγραφές και οι εργασίες κάθε ομάδας στο επισυναπτόμενο με αρ. πρ. 81357/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το Γραφείο Προμηθειών.

Η παραπάνω οικονομική προσφορά πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι 10 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα.

 Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «συντήρηση και επισκευή  μηχανημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πράσινου».

Παράρτημα Α

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Αναλυτικά το υπ αρ. 81357/2014 έγγραφο