Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 04/07/2014 09:07

04/07/2014, Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "ANAΠΛΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ", με προϋπολογισμό 197.801,46 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ή 245.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

O Δήμος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "ANAΠΛΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ", με προϋπολογισμό 197.801,46 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ή 245.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών με προϋπολογισμό (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.): κατηγορία οικοδομικών έργων: 95.814,40 € κατηγορία Η/Μ: 49.949,39 €

Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 4 παρ. β, και του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 6 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.957,00 € οι οποίες θα απευθύνονται στο Δήμο Χανίων. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 22/02/2015.

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22/07/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (οδός Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 2ος όροφος).

Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, οδός Γρηγορίου Ε΄ 50 & Σφακιανάκη , 2ος όροφος , Χανιά , μέχρι τις 17/07/2014 αφού καταβάλουν 5 ευρώ στο Ταμείο του Δήμου (οδός Κυδωνίας 29) και προσκομίζουν το σχετικό διπλότυπο πληρωμής, για κάλυψη της δαπάνης αναπαραγωγής του.

Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 2821029141, FAX επικοινωνίας 2821341716, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Παπαδάκη Αφροδίτη.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Ε.Σ.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ

ΤΟΜΕΣ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΟΡΟΦΟΣ

ΔΟΜΑ