Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 07/03/2014 09:03

7/3/2014 Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για την ομάδα υπηρεσιών 1 για την «Αναβάθμιση λειτουργίας Δημοτικής Πινακοθήκης»

ΕΜΒΛΗΜΑ ΠΕΠ

 

                                    

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ                                   Χανιά  06/03/2014

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ                                       Αρ. Πρωτ.: 18315

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Τ.Κ.73 135,

Τηλ: 28213-41611, Fax: 28210-93300

www.chania.gr , email: inikolozaki@chania.gr

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

O Δήμος Χανίων ανακοινώνει ότι μετά το άγονο αποτέλεσμα του επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με αρ. πρ. 84611/2013 και ύστερα από την  υπ΄ αρ. 177/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, προβαίνει στηv απευθείας ανάθεση  για την επιλογή αναδόχου για την ομάδα υπηρεσιών 1 του διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση λειτουργίας Δημοτικής Πινακοθήκης», ο οποίος διενεργήθηκε στα πλαίσια της υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης Παλιάς Πόλης Χανίων (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, Πρόσκληση 31 Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Κρήτης- MIS 423569) και καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορές.

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο προς το Τμήμα Προγραμματισμού, Ποιότητας & Οργάνωσης (υπόψη κας Νικολοζάκη), το αργότερο μέχρι τις  21/03/2014 και ώρα 11:00 π.μ.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια  τα στοιχεία του υποβάλλοντα την προσφορά και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την ομάδα 1 υπηρεσιών  για την «αναβάθμιση λειτουργίας Δημοτικής Πινακοθήκης»

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει μαζί με την οικονομική προσφορά τους να καταθέσουν πλήρη φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά  που προβλέπονται στην με αρ. πρωτ. 84611/2-10-2013 Προκήρυξη  Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού και την απαιτούμενη τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας, που εξακολουθούν  να ισχύουν.

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά  τεύχη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεχνική Περιγραφή,  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, κτλ) από το Τμήμα Προγραμματισμού, Ποιότητας & Οργάνωσης   του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, τηλ.  28213 41611, κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες.

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Αναλυτική διακήρυξη

Πίνακας συμμόρφωσης

Έντυπο οικονομικής προσφοράς