Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 08/08/2014 12:08

08/08/2014, Ανακοίνωση από το Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων για την προμήθεια Η/Υ και λοιπών ηλεκτρονικών μέσων.

 

 Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων θα προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας Η/Υ και λοιπών ηλεκτρονικών μέσων για τις ανάγκες των δομών του, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμόν 121/2014 και την 122/2014 αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, προϋπολογισμού 8.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη 14 Αυγούστου του 2014 στον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (οδός Καραϊσκάκη παραπλεύρως του Δημαρχείου Χανίων).

Η προσφορά πρέπει να αποτελείται από το φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές και οικονομική προσφορά.

 

Ανακοίνωση

Τεχνική έκθεση

Φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

Έντυπο οικονομικής προσφοράς