Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 13/10/2014 08:10

23/10/2014, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -Υπηρεσίες κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

    1.  Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,

    2.  Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80.

    3.  Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α/2006).

    4.  Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008.

    5.  Τον προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων για το οικονομικό έτος 2014, που προβλέπει πίστωση 24.600,00€ στον κωδικό δαπανών  Κ.Α. 70-6117.008.

    6.  Την υπ αριθμό Α-1083/2014 πρόταση ανάληψης δαπάνης.

    7.  Την υπ΄ αριθμό 525/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει την πίστωση.

    8.  Την υπ’ αριθμό 77473/2014 Εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων.

    9.  Την υπ’ αριθμό 284/01-09-2014 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

10.  Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση υπηρεσιών κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 24.600,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, οι οποίες αναλυτικά συνίσταται στις εξής: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ.

 

1. Στείρωση σε α. Αρσενικό γάτο β. Θηλυκή γάτα γ. Αρσενικό σκύλο και δ. Θηλυκό σκύλο (κάτω από 20 κιλά – πάνω από 20 κιλά).

 

2. Ορθοπεδικά κατάγματα:

    α. Κάταγμα κνήμης – χειρουργική αντιμετώπιση (με ήλο – με πλάκα)

    β. Κάταγμα μηριαίου – χειρουργική αντιμετώπιση (με ήλο – με πλάκα)

    γ. Κάταγμα αντιβραχίου – χειρουργική αντιμετώπιση (με ήλο – με πλάκα)

    δ. Κάταγμα γενειακής σύμφυσης σε γάτες

    ε. Μαστεκτομή – αφαίρεση νεοπλασιών δέρματος

 

3. Κήλες σε α. Γάτες (βουβωνοκήλη, μετατραυματική κοιλιοκήλη) και β. Σκύλους (ομφαλοκήλη,

     μετατραυματική κοιλιοκήλη, βουβωνοκήλη ετερόπλευρη)

 

4. Διαχείριση ανοιχτού τραύματος σε γάτες και σκύλους (α. επιφανειακού, β. με ηρέμιση ή

     τοπική αναισθησία,  γ. με νάρκωση ή γενική συρραφή)

 

5. Πυομήτρα σε α. Γάτες και β. Σκύλους

 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της κατηγορίας  Α  ανέρχεται στο ποσό των  17.600,00 €.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Β - ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ .

 

1. Η τιμή του εμβολιασμού περιλαμβάνει και την τιμή του εμβολίου για τα εξής:

     α. Πολλαπλό γάτας χωρίς λύσσα

     β. Πολλαπλό γάτας με λύσσα

     γ. Πενταπλό σκύλου (χωρίς λύσσα)

     δ. Εξαπλό σκύλου με λύσσα

     ε. Εμβόλιο λύσσας

2. Ηλεκτρονική σήμανση (συμπεριλαμβανομένου του microchip).

3. Εμβολιασμοί μη συμπεριλαμβανομένης της τιμής του εμβολίου:

     α. Παροχή υπηρεσίας εμβολιασμού

     β. Παροχή υπηρεσίας ηλεκτρονικής σήμανσης

4. Αποπαρασίτωση έσω και έξω

    α. Ζώα κάτω των 10 κιλών

    β. Ζώα άνω των 10 κίλων

 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της Κατηγορίας  Β ανέρχεται στο ποσό των  4.000,00 €. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ.

 

1. Εργαστηριακοί έλεγχοι

     α. Κλινική εξέταση

     β. Επανεξέταση

     γ. Ακτινογραφία

     δ. Ηρέμηση

     ε. Αναισθησία (ενέσιμη – εισπνευστική)

     στ. Ωτοσκόπηση – αφαίρεση ξένου σώματος

     ζ. Ευθανασία

 

2. Αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις ζώου

    α. Γενικές εξετάσεις αίματος

    β. Γενική εξέταση ούρων

    γ. Λεισμάνια test (με κλινική εξέταση)

    δ. Βιοχημική εξέταση ανά παράμετρο

    ε. Δηλητηρίαση (απλή, με καταστολή & πλύση στομάχου, με οροθεραπεία)

 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της Κατηγορίας  Γ ανέρχεται στο ποσό των  3.000,00 €.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν πτυχίο κτηνιάτρου, θα εκτελούν τις παραπάνω κτηνιατρικές πράξεις σε ιδιωτικό κτηνιατρείο ενώ θα έχουν την δυνατότητα κατάθεσης των προσφορών τους σε μια ή και σε περισσότερες των παραπάνω κατηγοριών Α, Β  και Γ. Θα πρέπει να προσφέρουν τιμή ανά είδος πράξης.

 

 Στην προσφερόμενη τιμή στείρωσης θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η ειδική σήμανση προκειμένου να είναι αναγνωρίσιμα και να μην πιαστούν ξανά για τον ίδιο λόγο (είτε  με τατουάζ ή με το κόψιμο μιας μικρής γωνίας του αυτιού τους).

 Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν την προσφορά τους συμπληρώνοντας το συνημμένο έγγραφο προσφοράς.

 Ο συνολικός προϋπολογισμός των εργασιών των Κατηγοριών Α, Β  και Γ ανέρχεται στα 24.600,00€ .

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το Γραφείο Προμηθειών.

Η παραπάνω οικονομική προσφορά πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι 03 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τις «Υπηρεσίες κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ορθή επανάληψη)