Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Έργα ΕΣΠΑ

Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου» - «Smart Cities

30.01.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 12:01

Smart Cities

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 54184/20-09-2017 έγγραφο της Κ.Γ. Προγράμματος Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, με Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» (www.greece-cyprus.eu), εγκρίθηκε η πράξη με τίτλο: «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βόρειου Αιγαίου» με ακρωνύμιο «Smart Cities».

Η πράξη «Smart Cities».υποβλήθηκε προκειμένου να αξιολογηθεί, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 της 1ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης του Προγράμματος Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Υ.Δ.Ε.Π) του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».

Δικαιούχοι της πράξης:

 • Δήμος Πάφου – Κύριος Δικαιούχος (Κύπρος), www.pafos.org.cy
 • Δήμος Χανίων (Ελλάδα), www.chania.gr
 • Δήμος Μυτιλήνης (πρώην Λέσβου) (Ελλάδα), www.mytilene.gr

Αντικείμενο της πράξης είναι η ανάπτυξη εφαρμογών και δράσεων με την χρήση ΤΠΕ για τη βελτίωση της αλληλεπίδρασης Δήμου και δημοτών, διαμορφώνοντας παράλληλα ένα ελκυσιτκό περιβάλλον για επιχειρήσεις, επισκέπτες και φορείς. Γενικός στόχος της πράξης είναι η δημιουργία συνθηκών συνεργασίας «έξυπνων πόλεων» μεταξύ των Δήμου Πάφου, Χανίων και Λέσβου όπου με την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών θα αναπτυχθούν συστήματα αλληλεπίδρασης πρωτίστως των Δήμων με τους δημότες και έπειτα με τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες τους. Επιμέρους στόχοι της Πράξης είναι:

 • Η ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής δημοκρατίας και συμμετοχής,
 • Η συλλογή και ψηφιοποίηση υλικού φυσικού, πολιτιστικού, τουριστικού ενδιαφέροντος,
 • Η ανάπτυξη εφαρμογών τουριστικής προβολής και η ανάδειξη της ταυτότητας και των ειδικών χαρακτηριστικών κάθε πόλης
 • Η συνεργασία των Δήμων στους παραπάνω τομείς

Ειδικότερα, ο Δήμος Χανίων πρόκειται να χρηματοδοτηθεί για :

 • Την προμήθεια ειδικών μηχανημάτων με οθόνες αφής ώστε με τη βοήθεια των δημοτικών υπαλλήλων να μπορεί να εκφραστεί και να καταγραφεί η γνώμη και οι ανάγκες ειδικών πληθυσμιακών ομάδων των δημοτών και των επισκεπτών της πόλης όπως ηλικιωμένοι, τεχνολογικά αναλφάβητοι, ΑΜΕΑ.
 • Την παραγωγή ψηφιακού υλικού Πολιτιστικού και Τουριστικού ενδιαφέροντος Δήμου Χανίων.
 • Την Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη των εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (E- Government)
 • Την Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την πλήρη εφαρμογή των δράσεων της «έξυπνης
 • πόλης»
 • Την Εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου Marketing για τον προσδιορισμό της ταυτότητας των Χανίων (City Marketing, City Branding)
 • Τη συμμετοχή και οργάνωση τεχνικών συναντήσεων απαραίτητων για την Υλοποίηση, Ανάλυση Αποτελεσμάτων και Συντονισμό πράξης με τους υπόλοιπους εταίρους σε Ελλάδα και Κύπρο.
 • Τις δράσεις προβολής αποτελεσμάτων έργου και τις απαραίτητες μετακινήσεις σε Ελλάδα & Κύπρο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εγκεκριμένης πράξης είναι 643.000,00€, ενώ για το Δήμο Χανίων είναι 136.400,00€. Η πράξη, όσον αφορά στο Δήμο Χανίων θα χρηματοδοτηθεί εξολοκλήρου από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Επίσημος δικτυακός τόπος της πράξης SmartCities http://www.smartcities-project.eu/

 


Προκηρύξεις Δήμου Χανίων :
 

1) 28-3-2018  ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ για την « Ανάθεση των Υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης-διαχείρισης-συντονισμού (ΠΕ 1.2.2), διοργάνωση ημερίδων (ΠΕ 2.2.1) και προετοιμασία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού πληροφόρησης, (ΠΕ 2.2.2) της πράξης με ακρωνύμιο Smart Cities στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 -2020

-Σύμβαση

2) 5/7/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Ανάθεση των Υπηρεσιών Εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την πλήρη εφαρμογή των δράσεων της "έξυπνης πόλης" στην πόλη των Χανίων (Π 5.2.1) και εκπόνησης στρατηγικού σχεδίου Marketing για τον προσδιορισμό της ταυτότητας των Χανίων (CityMarketing, CityBranding) (Π 5.2.2) της πράξης με ακρωνύμιο Smart Cities στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 -2020»

-Σύμβαση

-CityΜarketing – CityΒranding: Έρευνα - Ερωτηματολόγια

 3) 16/10/2018, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Ανάθεση των Υπηρεσιών «Συλλογής - τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης υλικού Πολιτιστικού και Τουριστικού ενδιαφέροντος Δήμου Χανίων (Π 3.2.1) και Παραγωγή Διαφημιστικού video spot «Ψηφιακή Περιήγηση στο Δήμο Χανίων” (Π 3.2.2) της πράξης με ακρωνύμιο Smart Cities στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 -2020»

-Σύμβαση

-Ψηφιακό υλικό Πολιτιστικού και Τουριστικού Ενδιαφέροντος ενδοχώρας Δήμου Χανίων.

-Video spot

4) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος για την υποστήριξη των εφαρμογών E- Government στο Δήμο Χανίων παραδοτέο 4.2.1., της πράξης με ακρωνύμιο Smart Cities του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 -2020

-Σύμβαση

-Καινοτόμο σύστημα υποβολής παραπόνων για πολίτες τρίτης ηλικίας


Τεχνικές συναντήσεις - Ημερίδες Πληροφόρησης:

 

1η Τεχνική συνάντηση - Πάφος

2η Τεχνική συνάντηση - Χανιά

3η Τεχνική Συνάντηση - WorkShop (Μυτιλήνη)

 

1η Ημερίδα Πληροφόρησης -πρόσκληση

1η Ημερίδα Πληροφόρησης

2η Ημερίδα Πληροφόρησης - πρόκληση

2η Ημερίδα Πληροφόρησης