Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 31/10/2011 01:10

31/10/11,ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ «Προμήθεια υλικών για το έργο Συντήρηση Οικοδομικών κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους» για τις κατηγορίες : OMAΔΑ 1-ΑΔΡΑΝΗ, ΟΜΑΔΑ 2-ΧΡΩΜΑΤΑ, ΟΜΑΔΑ 3-ΠΛΑΚΕΣ, ΟΜΑΔΑ 4-ΣΙΔΗΡΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                  Χανιά        31 /10/2011

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Αρ. Πρωτ.   90474

Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληρ. Κουτσουράκη Γεωργία

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 73 135,

Τηλ: 28213 41760  ,Fax: 28213-41763

www.chania.gr , email: dimos@chania.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη  την με αρ.πρωτ. 85382/17-10-2011 Απόφαση Αντιδημάρχου  

ο πρόχειρος διαγωνισμός «Προμήθεια υλικών για το έργο Συντήρηση Οικοδομικών κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους» κηρύχθηκε άγονος για τις κατηγορίες : OMAΔΑ 1-ΑΔΡΑΝΗ, ΟΜΑΔΑ 2-ΧΡΩΜΑΤΑ, ΟΜΑΔΑ 3-ΠΛΑΚΕΣ, ΟΜΑΔΑ 4-ΣΙΔΗΡΙΚΑ

 Κατά συνέπεια ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει την απευθείας ανάθεση χωρίς αλλαγή των όρων της προκήρυξης της προμήθειας των ειδών των κατηγοριών αυτών.

 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία πρέπει να προσκομισθούν μαζί με την οικονομική προσφορά είναι αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 7 του διαγωνισμού (75153/6-9-2011) και η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέσα σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη « προς γραφείο προμηθειών προσφορά για Προμήθεια υλικών για το έργο Συντήρηση Οικοδομικών κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους» έως την Παρασκευή 04-11-2011. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και παραλαβή της διακήρυξης στο τηλ. 2821341760.

Αρχεία

  1. Εντυπο προσφοράς
  2. Αναλυτικά η προκήρυξη
  3. Τεχνικές προδιαγραφές
  4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός