Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2014 | 07/08/2014 12:08

07/08/2014, Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών για τις έκτακτες ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου.

Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών για τις έκτακτες ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου, και συγκεκριμένα:

Β) Δύο (2) ατόμων κατηγορίας ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες.

  2. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

  3. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

  4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

  5. Εμπειρία έξι (6) μηνών τουλάχιστον σε παρόμοιες δραστηριότητες

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ –ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας μας έως και την Τετάρτη 13/8/2014 από ώρες 10.00 έως 14.00

 

Ανακοίνωση πρόσληψης

Υπεύθυνη δήλωση Π.Δ. 164

Υπεύθυνη δήλωση Ν. 2190

Υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας

Αίτηση